CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hình ảnh sinh hoạt trong Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần 15

Như các khóa tu trước, mỗi ngày hành giả đều có bốn thời thiền tọa, bốn thời thiền hành, một thời học Chơn lý, một thời thiền đàm, một thời sám hối và điểm tâm, khất thực – độ ngọ trong chánh niệm. Sau đây là một số hình ảnh khóa tu đang diễn ra.

IMG 9058 Copy

IMG 2143 Copy

IMG 2150 Copy

IMG 2152 Copy

IMG 2153 Copy

IMG 2155 Copy

IMG 2162 Copy

IMG 2163 Copy

IMG 2165 Copy

IMG 2167 Copy

IMG 2172 Copy

IMG 2175 Copy

IMG 2193 Copy

IMG 2194 Copy

IMG 9113 Copy

IMG 9062 Copy

IMG 9064 Copy

IMG 9065 Copy

IMG 9066 Copy

IMG 9126 Copy

IMG 9081 Copy

IMG 9112 Copy

 IMG 9098 Copy

IMG 9114 Copy

IMG 9118 Copy

IMG 9121 Copy

IMG 9123 Copy

IMG 9131 Copy

IMG 9133 Copy

IMG 9138 Copy

Hình ảnh chư Tôn đức Tăng thiền hành

IMG 9046 Copy

IMG 9041 Copy

IMG 9042 Copy

IMG 9043 Copy

IMG 9044 Copy

IMG 9045 Copy

IMG 9047 Copy

Hình ảnh chư Tôn đức Tăng học Chơn lý

IMG 2138 Copy

IMG 9035 Copy

IMG 9021 Copy

IMG 9022 Copy

IMG 9027 Copy

IMG 9030 Copy

IMG 9038 Copy

Hình ảnh chư Tôn đức Tăng cúng ngọ

IMG 2133 Copy

IMG 2134 Copy

IMG 2136 Copy

IMG 9025 Copy

Hình ảnh Phật tử dâng lời phát tâm cúng dường ngọ trai

IMG 9147 Copy

IMG 9169 Copy

IMG 9139 Copy

IMG 9153 Copy

IMG 9173 Copy

IMG 9190 Copy 

Hình ảnh chư Tôn đức Tăng tọa thiền

 

Khai mạc khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15

Khất thực khai mạc khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan