Thông báo khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần 7 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. Thủ Đức, TP. HCM) cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thời gian: Ngày 20 đến 29 tháng 6 năm Nhâm Dần (18 - 27/7/2022).

Tập trung: Chiều 19 tháng 6 âm lịch, bắt đầu lúc 14g00.

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

BAN TỔ CHỨC

Như Ban Chức sự An cư kiết hạ tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

BAN QUẢN CHÚNG

Trưởng ban:            TT. Giác Hoàng

Phó Trưởng ban:    TT. Giác Phổ, TT. Giác Minh (đoàn VI), TT. Minh Đạo

Thư ký:                     ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Khải, NS. Hòa Liên, SC. Hoa Liên

Ủy viên:                    

Đặc trách Sinh hoạt (ăn mặc ở bệnh): ĐĐ. Minh Sơn, SC. Thu Liên, SC. Hoa Liên, SC. Hóa Liên.  

Đặc trách Giám thiền: TT. Giác Minh, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Minh Tuế, NS. Duyên Liên và SC. Phước Liên.    

Đặc trách Giám học: ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Minh Đẳng, NS. Sanh Liên và NS. Hòa Liên.

Đặc trách Điển lễ: ĐĐ. Minh Quý, ĐĐ. Giác Ảnh, SC. Hoa Liên.

* Các chủ đề được học như sau:

1. Giáo lý cơ bản (Phật học phổ thông, quyển 1-4)

2. Luật nghi Khất sĩ

3. Trích giảng Chơn lý

4. Lịch sử Hệ phái và chư Đức Thầy 

5. Các khái niệm, phép tắc, uy nghi khi tấn đàn Cụ túc giới Tỳ-kheo

6. Các chủ đề cần thiết khác

Nay thông báo để các Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự của 6 Giáo đoàn Tăng tập trung về Pháp viện Minh Đăng Quang vào ngày giờ nêu trên để tham dự khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 7 này.

Các thứ cần đem theo: (i) Sổ Chứng nhận khóa Bồi dưỡng đạo hạnh; (ii) Luật nghi Khất sĩ; (iii) Y bát, tọa cụ, muỗng, ca.

Sự cộng tu của đại chúng và sự hướng dẫn của chư Tôn đức giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ giúp hành giả thăng tiến rất nhiều trên bước đường vun bồi công đức và trang nghiêm tự thân, thắp sáng lý tưởng giải thoát và phụng sự nhân sinh.

Trân trọng,

TM. Ban Tổ chức

Tỳ-kheo Giác Hoàng