CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo thu chi quỹ Pháp học Khất sĩ năm 2016 - 2017

BÁO CÁO QUỸ PHÁP HỌC KHẤT SĨ
BẢNG TỔNG CHI 2016

TỔNG THU 2016 (1): 809,836,121 VNĐ

STT NỘI DUNG CHI SỐ TIỀN CHI
Danh mục chi Số lượng
(số vị)
Số tiền USD VNĐ
1 Ấn Độ 25 300 USD      7,500 170,000,250
2 Tích Lan 9 300 USD      2,700 61,209,000
3 Thái Lan-Singapore 12 200 USD      2,400 54,408,000
4 Miến Điện 24 100 USD      2,400 54,408,000
5 Trung Quốc 12 100 USD      1,200 27,204,000
6 Đài Loan 1 300 USD          300 6,801,000
7 Việt Nam   VNĐ    
7.1 Xuất sắc điểm số >85% 8 3,500,000   28,000,000
  Giỏi điểm số >80 8 3,000,000   24,000,000
  Khá Giỏi điểm số >75% 12 2,500,000   30,000,000
  Khá điểm số >65% 4 2,000,000   8,000,000
  Trung bình 22 1,000,000   22,000,000
7.2 Nội trú HVPGVN TP.HCM 45 1,000,000   45,000,000
6.3 Triết học Tôn giáo
trường KHXH & NV
1 3,500,000   3,500,000
6.4 Ngôn ngữ Anh
trường KHXH & NV
1 3,500,000        3,500,000
  TỔNG CHI (2)   538,030,250
           
  Số dư cuối năm 2016: (1) - (2)       271,805,871
           

BÁO CÁO QUỸ PHÁP HỌC KHẤT SĨ
BẢNG TỔNG THU 2017

QUỸ TỒN NĂM 2016 (1) : 271,805,871 VNĐ

    Đơn vị tính: VNĐ
  Tồn 2016 (1): 271,805,871
     
NGÀY NỘI DUNG THU SỐ TIỀN

16/01/2017

Nhóm trợ duyên Phật pháp TX. Trung Tâm 50,000,000
SC. Tuyền Liên (Thư viện) 100 Dollar Canada 1,600,000
Hòa thượng Minh Hồi
cùng chư Tôn đức hải ngoại (7.000 USD)
158,690,000
12/1/2017 Mai Kim Phượng, Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) 1,000,000
13/02/2017 Mai Kim Phượng, Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) 1,000,000
6/3/2017 Mai Kim Phượng, Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) 1,500,000
10/4/2017 Mai Kim Phượng, Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) 1,500,000
27/04/2017 Phật tử Đà Lạt 1,500,000

13/05/2017

ĐĐ. Giác Phổ 2,500,000
ĐĐ. Giác Phước 2,500,000
Chư Ni Tổ Đình Ngọc Phương 30,000,000
Chư Tôn đức Ni GĐ III 20,000,000
Chư Ni Phân đoàn 2 GĐ IV 44,200,000
SC. Thuận Liên (Phân đoàn 1) 30,000,000
NT. Hiệp Liên TX. Ngọc Trung – Gia Lai 2,400,000
NT. Cảnh Liên TX. Ngọc Túc - An Khê 2,400,000
NS. Hải Liên TX. Ngọc Kỳ - Ninh Thuận 4,800,000
SC. Hiếu Liên TX. Ngọc Chánh 2,400,000
SC. Hoa Liên TX. Ngọc Trung 2,400,000
PT. Phúc Ngọc - TX. Ngọc Lâm Q.6 5,000,000
PT. Hương Ngọc (Tiền Giang) 200 USD 4,534,000

17/05/2017

ĐĐ. Giác Hoàng 5,000,000
ĐĐ. Giác Nhường 3,000,000
NS. Chuyên Liên - TX. Ngọc An - Gia Lai 2,400,000
NS. Ngộ Liên - TX. Ngọc Thành - Gia Lai 2,400,000
Chư Tôn đức Ni GĐ I 17,000,000
PT. TX. Trung Tâm - Bình Thạnh 11,400,000
     
  TỔNG THU TRONG NĂM (2) 411,124,000
     
  TỔNG THU HIỆN CÓ: (1) + (2) 682,929,871

Thủ quỹ

ĐĐ. GIÁC PHƯỚC

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan