CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kế hoạch thực hiện "Tháp Hồng Ân"

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Nhân Đại lễ Khánh thành và Lễ Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên ngày 18-20 tháng 6 Đinh Dậu, quý chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái mong ước tháp Hồng Ân cũng được hoàn thiện trong giai đoạn này, nhằm bày tỏ lòng hiếu kính đối với ân đức của Tổ Thầy. Do đó, rất mong chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử hữu tâm hoan hỷ dành thời gian sưu tầm những hình ảnh và soạn thuật những nội dung liên hệ đến tháp Hồng Ân, góp phần cho THÁP HỒNG ÂN được hoàn thiện đúng với tiến độ, góp phần cho Đại lễ Khánh thành được thập phần viên mãn.

ThapPV

I. CẤU TRÚC THỜ PHƯỢNG

Tháp “Hồng Ân” tọa lạc sau Ngôi Chánh điện, phía tay phải bên ngoài nhìn vào.

Cấu trúc và diện tích tổng quát: Tháp tứ giác, cao 49m, gồm 13 tầng, nền rộng 16m x 16m.

Sau đây là 13 tầng được bố trí hình thờ và lưu ảnh di tích lịch sử như sau:

Tầng 13: Tôn trí Xá-lợi Phật Thích Ca Mâu Ni và các Thánh Đại đệ tử.

Tầng 12: Tôn trí Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 10 vị Trưởng lão Tăng và 10 vị Trưởng lão Ni, các ngôi tịnh xá ở Ấn Độ, tiêu biểu cho ba ngôi báu Phật Pháp Tăng.

Tầng 11: Tôn trí bảo tượng Tổ sư Minh Đăng Quang, các vị Trưởng lão Tăng và các vị Trưởng lão Ni, đệ tử đầu tiên của Tổ sư và danh hiệu 20 ngôi tịnh xá đầu tiên.

Tầng 10: Tôn trí chân dung Nhị Tổ Giác Chánh, Trưởng lão Tri sự Giác Như, Trưởng lão Giác Trụ và vài vị Tôn đức hiện nay (HT. Giác Nhường, HT. Giác Giới,...), quá trình lập đạo, hành đạo của chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn I.

Tầng 9: Tôn trí chân dung Trưởng lão Giác Tánh, Trưởng lão Giác Tịnh và quá trình thành lập Giáo đoàn, hành đạo của chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn II (HT. Giác Thường, HT. Giác Thanh...).

Tầng 8: Tôn trí chân dung Trưởng lão Giác An, quý Trưởng lão kế tục mạng mạch Phật pháp (Trưởng lão Giác Phái, Trưởng lão Giác Phất, Trưởng lão Giác Phúc và HT. Giác Dũng), quá trình thành lập Giáo đoàn, hành đạo của chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn III.

Tầng 7: Tôn trí chân dung Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên và quá trình hành đạo của Ngài trong nước và hải ngoại.

Tầng 6: Tôn trí chân dung Hòa thượng Giác Phúc (chính giữa) và chư Tôn đức Giáo đoàn IV (HT. Giác Ngộ, HT. Giác Toàn ... ở chính giữa, nhỏ hơn).

Tầng 5: Tôn trí chân dung Đức thầy Giác Lý (lớn, chính giữa) và quý Hòa thượng: Giác Bạch, Giác Tràng, Giác Cầu, Giác Hà (nhỏ hơn ở chính giữa), và quá trình thành lập Giáo đoàn, hành đạo của chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn V.

Tầng 4: Tôn trí chân dung Hòa thượng Giác Huệ, Hòa thượng Giác Đức và quá trình thành lập Giáo đoàn, hành đạo của chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn VI.

Tầng 3: Tôn trí chân dung Ni trưởng Huỳnh Liên và chư Ni đại đệ tử của Tổ sư.

Tầng 2: Tôn trí chân dung Ni trưởng Ngân Liên và Ni trưởng Trí Liên cùng các chư Tôn đức Ni trưởng, Ni sư các Phân đoàn, Hội chúng Ni.

Tầng 1: Giới thiệu chung về các hoạt động Phật sự của Hệ phái.

II. CÁCH THỰC HIỆN

1. Mỗi Giáo đoàn góp tịnh tài để bày tỏ hiếu tâm đối với tầng tháp thờ tự Thầy Tổ và triển lãm các hoạt động Phật sự của Giáo đoàn mình.

2. Đại đức Minh Điền (0918711698) chịu trách nhiệm thi công phần gỗ (đóng trần, bục, khung hình...).

3. Đại đức Giác Hoàng (0937103910) chịu trách nhiệm phân công, tổng hợp và biên tập dữ liệu liên hệ đến tháp.

4. Mỗi Giáo đoàn tự hoàn thiện dữ liệu của đoàn mình. Các nhân sự phụ trách tầng tháp Giáo đoàn mình do chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn đề cử.

5. Phân công cụ thể như sau:

Tầng tháp Phật: ĐĐ. Giác Hoàng, SC. Hòa Liên (phụ trách danh sách và hình ảnh các miền tịnh xá thời Phật), SC. Trí Liên (Hành trạng ngắn về thập đại đệ tử Tăng và thập đại đệ tử Ni của đức Phật).

Tầng tháp Tổ sư: ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Khải (vì hầu hết hình ảnh liên hệ đến các miền tịnh xá do Tổ sư dựng lập đều nằm ở Giáo đoàn I).

Tầng Giáo đoàn I: TT. Minh Hy (0913155194), ĐĐ. Minh Viên (0907534476), ĐĐ. Minh Khải (0908626700).

Tầng Giáo đoàn II: ĐĐ. Giác Phước (0912576070).

Tầng Giáo đoàn III: ĐĐ. Giác Phổ (0903982545) và ĐĐ. Giác Nhường (0915821070).

Tầng Giáo đoàn IV: TT. Minh Hóa (0913710268), ĐĐ. Minh Liên (0918493760).

Tầng Giáo đoàn V: HT. Giác Pháp (0918547785).

Tầng Giáo đoàn VI: TT. Giác Nhuận (0973499047), ĐĐ. Minh Sĩ (0918022800).

Tầng Giáo đoàn Ni giới Hệ phái Khất sĩ: NT. Phục Liên, NT. Tố Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Trí Liên (0947816079), NS. Phục Liên, SC. Trí Liên (0906098545).

Tầng Ni giới trực thuộc Giáo đoàn Tăng: Phân đoàn 1: SC. Minh Liên (0907126919). Phân đoàn 2: NS. Tuyết Liên (0916731613), SC. Hải Liên (0937916740), Thức-xoa-ma-na Tâm Tuyền (01208285672). Phân đoàn cố Ni trưởng Ngân Liên: NS. Phấn Liên (0916545809). Ni giới Giáo đoàn III: SC. Hiếu Liên (01699659537), SC. Hòa Liên (09795055142), SC. Hoa Liên (0973464825). Ni giới Giáo đoàn I: NS. Yến Liên (0907899021), Ni giới GĐ IV: SC. Phương Liên.

Ngoài ra, còn có sự trợ giúp của Phật tử Đăng Lan (Chuyên phụ trách triển lãm của Phật giáo TP. HCM, 0908413750) và một số Phật tử hữu tâm khác.

III. TIẾN ĐỘ & QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Các Giáo đoàn nên vận động tài chánh để đáp ứng cho việc chi trả tiền vật liệu và công thợ. Thời hạn cuối nên gởi về Ban Thủ quỹ của Tháp là 30 tháng 5 Đinh Dậu.

2. Mỗi Giáo đoàn tự lên một mô hình, một kế hoạch nhỏ về tầng tháp của mình trên file word để Ban Thư ký Hệ phái dễ hình dung và điều chỉnh.

3. Mỗi Giáo đoàn nên gởi về Ban Thư ký Hệ phái toàn bộ dữ liệu của mỗi đoàn trong một USB vào ngày 20/5 Đinh Dậu. Sau đây là một số gợi ý:

+ Hình các vị tôn túc được thờ và tất cả hình được triển lãm (hình chân dung, hình sinh hoạt tiêu biểu của Giáo đoàn, tịnh xá cũ và mới).

+ Hình ảnh nên đạt chất lượng cao, được đánh số thứ tự 001 đến số cuối cùng để dễ theo dõi.

+ Chú thích các hình trên một file word để Ban Thư ký dễ biên tập nội dung khi thấy ảnh và nội dung phù hợp.

+ Lược sử ngắn của mỗi Giáo đoàn, của mỗi vị Tôn túc Trưởng đoàn, các vị Giáo phẩm.

+ Thông tin ngắn về mỗi ngôi tịnh xá.

4. Trong 10 ngày, từ 20 đến 30 tháng 5 Đinh Dậu, Ban Thư ký Hệ phái sẽ duyệt sơ bộ toàn bộ hình ảnh và nội dung trước khi đem ra bàn chung với Đại chúng, rồi cùng nhau thực hiện trong thời gian tới.

5. Ngày mùng 1 hoặc mùng 2 tháng 6 Đinh Dậu dự kiến sẽ có phiên họp toàn ban tháp Hồng Ân để điều chỉnh và bổ sung các thông tin, chuẩn bị cho việc bắt đầu thực hiện. Trong phiên họp này sẽ mời thêm một số nhà in ảnh tư liệu, các người nối kết với sự kiện trên để thực hiện cho đúng với tiến độ.

6. Ngày 3 tháng 6 Đinh Dậu, các vị thực hiện kế hoạch này bắt đầu thực hiện sau khi ảnh và nội dung đã được duyệt.

7. Dự kiến ngày 10 tháng 6, các tầng tháp cần phải thực hiện xong phần căn bản, và bổ sung cho đến ngày 18 tháng 6.

8. Về tầng tháp chung thờ Phật và Tổ sư, việc phân công cụ thể như sau: SC. Trí Liên (TK) phụ trách lược sử ngắn gọn 10 vị đại đệ tử Tăng và 10 vị đại đệ tử Ni. SC. Hòa Liên phụ trách các sưu tầm tên miền tịnh xá ở Ấn Độ và hình ảnh xưa và nay.

*******

Rất mong chư Tôn đức đã được chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và Giáo đoàn tin tưởng phụ trách giao cho trách nhiệm vừa nặng nề vừa thiêng liêng này, nỗ lực thực hiện hết trách nhiệm được giao, để THÁP HỒNG ÂN có thể được thực hiện đúng tiến độ và kịp ra mắt và cũng được khánh thành như mong đợi.

Ngoài phần hỗ trợ về mặt hình ảnh và nội dung, quý Phật tử có điều kiện muốn góp phần cúng dường tịnh tài đến THÁP HỒNG ÂN thì liên hệ với chúng tôi, hoặc liên hệ với Ban Thủ quỹ của tháp: Ni sư Tuyết Liên (0916731613) và Ni sư Tuệ Liên (0909420689 / 0917842618).

Tài khoản của Ni sư Tuyết Liên (Lê Thị Ngọc Hiệp), số tài khoản 100000955462, Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Tiền Giang, Phòng giao dịch Tân Phú, Châu Thành.

Rất mong nhận được sự đồng cảm và hoan hỷ cộng sự của tất cả Tăng Ni và Phật tử để Phật sự có ý nghĩa trọng đại và thiêng liêng này được thành tựu.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan