CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

TÀI LIỆU PDF

 

 1. Chơn Lý – Tổ sư Minh Đăng Quang

 2. Đoá Sen Thiêng (bản scan) – Thơ Ni trưởng Huỳnh Liên

 3. Đoá Sen Thiêng (phông chữ UNI) – Thơ Ni trưởng Huỳnh Liên

 4. Đoá Sen Thiêng (phông chữ VNI) – Thơ Ni trưởng Huỳnh Liên

 5. Kinh Tam bảo và Xưng tụng Tam bảo (Phông chữ UNI) –  Ni trưởng Huỳnh Liên biên soạn

 6. Kinh Tam bảo và Xưng tụng Tam bảo (Phông chữ VNI), Lời nói đầu,  (Phông chữ VNI) bìa  –  Ni trưởng Huỳnh Liên biên soạn

 7. Kỷ Yếu Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập –  Nhiều tác giả

 8. Kỷ Yếu Ni trưởng Huỳnh Liên  –  Nhiều tác giả

 9. Kỷ Yếu Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên lần thứ 28 –  Nhiều tác giả

 10. Kỷ Yếu Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên lần thứ 30 –  Nhiều tác giả

 11. Ni trưởng Huỳnh Liên - Cuộc đời và Đạo nghiệp – Nhật Huy - Thích Nữ Khiêm Liên

 12. Tinh Hoa Bí Yếu (Phông chữ VNI) Tinh Hoa Bí Yếu (Phông chữ UNI) – Ni trưởng Huỳnh Liên

 13. Công hạnh và đạo nghiệp Ni trưởng Huỳnh Liên  –  Ni trưởng Tố Liên

 14. Báo cáo Tăng sự của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  –  Ni trưởng Ngoạt Liên

 15. Danh xưng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  –  Ni trưởng Ngoạt Liên

 16. Công tác quản lý Tăng sự của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  –  Ni sư Tuệ Liên

 17. Báo cáo Tăng sự của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam (trong buổi tọa đàm tại Pháp viện sáng ngày 21.6.2020) –  Ni sư Tuệ Liên

 18. Các bài viết  –  Nhiều tác giả

 19. Ni giới Khất Sĩ - Một dấu ấn trước dòng thời gian  – Ni Trưởng Ngoạt Liên
  Ni giới Hệ phái Khất sĩ trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam - xưa và nay – Ni Trưởng Ngoạt Liên
  Quá trình hình thành và phát triển của Ni giới Hệ phái Khất sĩ  – Huyền Phương (Theo giacngo.vn)
  Ni trưởng Huỳnh Liên vị lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ – Ni trưởng Liễu Liên
  Bước trưởng thành của Ni giới Hệ phái Khất sĩ
  Đóa Sen Thiêng của Ni giới Hệ phái Khất sĩ  – Ni Trưởng Tố Liên

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan