CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khai mạc khóa tu “Nên tập sống chung tu học” lần thứ 1 của Ni giới Giáo đoàn VI

Nhằm để hướng dẫn chư Ni tu tập đúng đường lối của Hệ phái, vào ngày 20 tháng 06 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 13 – 07 – 2017) Hòa thượng Giác Tuấn – Trị sự Trưởng Giáo đoàn VI chỉ đạo chư Tôn đức Ban trị sự Giáo đoàn VI quang lâm tịnh xá Phước Hưng để chứng minh lễ khai mạc Khóa tu “Nên tập sống chung tu học” lần thứ nhất. Đây là Khóa tu nội bộ dành cho ni giới trong Giáo đoàn VI theo đúng mô hình Khóa tu Truyền thống của Hệ phái. Số lượng hành giả tham dự gồm 26 vị.

Quang lâm chứng minh cho lễ khai mạc, Thượng tọa Giác Nhuận – Phó Trị sự trưởng Giáo đoàn VI đã ban đạo từ, chứng minh, sách tấn hành giả qua pháp ý trong kinh tạng và trong Chơn Lý của đức Tổ sư. Thượng tọa đã trích dẫn lời kinh Phật trong Aṅguttara Nikāya, X. Phẩm Hạt Muối: “Có ba hội chúng này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là ba? Hội chúng tối thượng, hội chúng không hòa hợp, hội chúng hòa hợp.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tối thượng?Ở đây, này các Tỷ-kheo, hội chúng nào có các Tỷ-kheo trưởng lão, không có sống đầy đủ, không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và những thế hệ kế tiếp chúng tùy thuận theo tri kiến của chúng. Hội chúng ấy không có sống đầy đủ, không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn, để chứng những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng tối thượng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng không hòa hợp?Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo sống cạnh tranh, tranh luận, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng không hòa hợp. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp?Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo sống hòa hợp hoan hỷ, không có luận tranh, sống như nước với sữa lẫn lộn, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp. Lúc nào, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống hòa hợp, hoan hỷ, không có luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo tạo được công đức, lúc ấy, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sống phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải thoát liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh; với ai có hỷ, thân được khinh an; với thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; với ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh”. Như vậy, Ni chúng Giáo đoàn VI muốn được trở nên tối thượng phải biết hòa hợp, phải biết cùng nhau trở về sống chung tu học theo đường lối của Tổ Thầy. Và khóa tu hôm nay chính là điều kiện để chư hành giả đạt được sự thù thắng ấy. Trong Chơn Lý Tổ sư Minh Đăng Quang cũng đã dạy rằng: “Người Khất Sĩ chỉ có ba pháp tu học vắn tắt đó là Giới – Định – Tuệ”. Lời dạy của đức Tổ sư tuy ngắn gọn nhưng hàm súc ý pháp để hành giả tu tập trọn đời. Nếu đã mang danh là người Khất sĩ mà không có Giới – Định Tuệ thì không xứng là người Khất sĩ. Cũng như trong kinh điển, đức Phật có ví dụ một con lừa đi vào trong đàn bò dù nó có bắt chước theo cách kiểu cách con bò thế nào chăng nữa nó vẫn không thể là bò, mà mãi mãi chỉ là một con lừa. Cũng vậy, xuất gia vào hàng Khất sĩ mà không tu Giới – Định – Tuệ thì dù mang hình thức Khất sĩ chúng ta cũng chỉ là hạng phàm phu xen lộn trong đại chúng thanh tịnh mà thôi. Vì vậy, để tu học đúng giới luật và con đường y bát của tông môn Khất sĩ, hành giả cần phải nỗ lực tinh tấn tu hành trong suốt thời gian diễn ra khóa tu tại đạo tràng nơi đây theo đúng lời dạy của đức Tổ sư: “Cái sống là phải sống chung, cái biết là phái học chung, cái linh là phải tu chung”.

Sau đây là một số hình ảnh lễ Khai mạc:

1 Copy
TT. Giác Nhuận - Phó tri sự trưởng GĐ VI ban đạo từ chứng minh


2 Copy

3 Copy

ĐĐ. Giác Minh phát biểu khai mạc
4 Copy

ĐĐ. Minh Điệp dẫn chương trình


5 Copy

SC. Liên Phương - Chánh thư ký Phân đoàn Ni giới GĐ VI báo cáo số lượng hành giả tham dự

    Chia sẻ với thân hữu: