CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khất sĩ chơn truyền

Kính dâng NT. TânLiên – Trụ trì TX. Ngọc Quang – Gò Công

Nquang21 6

Với tuổi đôi mươi đã thoát trần

Lên đường giải thoát nhẹ nhàng thân

Tam y, nhứt bát, thiên gia phạn

Tứ pháp hành trì sáng lý chân.

 

Cất bước vân du nối hạnh Thầy

Tam vô lậu học nguyện hoằng khai

Giới nghiêm, định vững, tâm thiền duyệt

Đuốc tuệ soi đường dẫn hậu lai.

 

Trải gót phong trần khắp Bắc, Nam

Quản chi muôn dặm những quan san

Cư trần bất nhiễm Ba la mật

Đức tốt hạnh lành tỏa thế gian.

 

Mảnh đất Gò Công vẹn nghĩa tình

Tinh đàng kiến lập độ môn sinh

Bốn mươi năm chẵn treo gương báu

Khất sĩ truyền đăng rạng Tổ đình.

    Chia sẻ với thân hữu: