CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu chư Ni Phân đoàn 2 - GĐ.IV lần thứ 6

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư chứng minh,

Nhằm gắn kết các miền tịnh xá, tạo điều kiện cho chư Ni dành nhiều thời gian thúc liễm thân tâm, tinh tấn chú tâm vào pháp hành, khóa tu truyền thống lần thứ 6 của chư Ni thuộc Phân đoàn 2 – GĐ. IV được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hiệp từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 11 năm Ất Mùi đã được thành tựu viên mãn. Với số lượng 18 hành giả tham dự.

nipd2 6e Copy

BAN TỔ CHỨC

Chứng minh: NT. Lan Liên, NT. Khoa Liên, NT. Vạn Liên

Giáo thọ: NT. Khoa Liên, NS. Tuyết Liên

Điều phối: NS. Tuyết Liên

Kiểm soát: NS. An Liên

Thư ký: SC. Nghiêm Liên

Hộ thiền : SC. Duyên Liên, SC. Ý Liên và Phật tử

THỜI KHÓA TU TẬP

Khóa tu chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 11 năm Ất Mùi. Chương trình tu học bảy ngày được diễn tiến tuần tự theo thời khóa biểu đã ấn định.

Mỗi ngày có 5 thời Thiền tọa ( mỗi thời có 60 phút); 2 thời Thiền hành (mỗi thời có 30 phút); 2 thời Tụng kinh khuya và tối (sám hối buổi khuya và tụng kinh Di Giáo buổi tối). Sáng có 90 phút học Chơn Lý; chiều có 90 phút đọc luật và 30 pháp đàm. Chư Ni có thời tu thiền từ 00 giờ đến 01 giờ khuya, theo thời khóa biểu trong luật khất sĩ.

nipd2 6c Copy

NỘI DUNG TU HỌC

Chương trình học Chơn Lý trong tuần:

Chơn lý Số tức quan, Nhập định, Thần mật, Chánh pháp, Ngũ uẩn và Phương pháp tu tập thiền định do HT. Giác Toàn biên soạn. Các buổi học do quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô luân phiên đọc.

Sau mỗi giờ đọc Chơn Lý, chư Ni trình bày những ý pháp hoặc 1 câu, hoặc 1 đoạn mà mỗi vị tâm đắc qua lời dạy của Tổ sư trong Chơn Lý. Sau cùng NS. Tuyết Liên đúc kết lại những ý chính.

- Chơn lý Nhập định, Tổ sư đã khẳng định giới nhiều định nhiều, giới ít định ít và không có giới thì không có định, mà không có định thì tuệ không thể phát sinh. Muốn có Định Huệ phải đi đúng con đường Bát Chánh đạo, hiểu rõ 10 pháp của Nhập định, chọn 1 pháp để thực tập kiên trì cho có kết quả. Muốn định phải có giới ủng hộ, mới được thành tựu.

- Chơn lý Số tức quan, Đức Tổ sư đã chỉ dạy cặn kẻ, từ cách điều thân, điều tức, điều tâm. Đọc kỹ Chơn lý Số tức quan, mỗi hành giả tự trang bị cho mình phần lý thuyết cơ bản, việc còn lại kết quả tu tập sẽ tùy thuộc vào nhân duyên và sự tinh tấn hành trì.

Chơn lý Thần mật, Tổ sư dạy rõ, nếu gom đủ sức mạnh của ba cái mật, thì việc chi cũng hoàn thành viên mãn. Vậy nên sự học của người là học giới, học định, hoc huệ. Sự tu của người là trau giới trau định trau huệ, tức là sự học tu theo l thật đúng phép, mới tránh được sự nguy hiểm của tương đối, sự giả dối của lầm lạc.

Chơn lý Chánh pháp, Đức Tổ sư răn nhắc: phải thực hành tứ y pháp, xa lìa hai cực đoan thái quá và bất cập, thực hành con đường trung đạo thì mới đi đúng đạo lộ giải thoát Niết-bàn”

Chơn lý Ngũ uẩn, Tổ sư dạy: “Có thiện có chánh cũng đến tự nhiên chơn như, không ác không tà cũng đến tự nhiên chơn như. Kẻ tối trong Niết-bàn cũng vui, người sáng trong luân hồi cũng yên vui. Thế là sao cũng được, cũng xong; chỉ cần nên biết cái tự nhiên chơn như là đủ.

Chúng sanh, sanh ra là bởi ấm, do nhơn duyên chuyển nẩy, cái nầy cái kia sanh cái nọ. Cái có sanh cái có mà thôi, có hiệp có tan. Tứ đại càng lăn thì vạn vật càng hóa, lâu lắm mới được thân người, khó lắm mới có thân người; ai mà sống đúng chơn lý, thì sẽ trọn vui trọn sống, đến Niết-bàn một kiếp một chẳng sai ngoa.

Vậy chúng ta mau nên phải giác chơn hết”.

Vì vậy, người tu khất sĩ nên lấy GIỚI – ĐỊNH – TUỆ làm căn bản tu tập, thực hành pháp trung đạo, hầu giải thoát tự thân ra khỏi sự trói buộc của vấn đề ăn, mặc ở bệnh, sống hạnh thanh bần để nêu gương giải thoát cho người bá tánh.

Vào mỗi buổi chiều có 90 phút đọc luật và 30 phút pháp đàm. Vào ngày mùng 2 và mùng 3, Ni sư Tuyết Liên đọc Luật ngôn, Phật ngôn, Kệ giớiDiệt lòng ham muốn. Đó là những lời dạy cô đọng nhưng súc tích của Đức Tổ sư, mỗi hành giả tự soi sáng lấy mình trong mỗi lúc, tác ý nhớ lại bổn phận người xuất gia, để mỗi người có cách hành trì chế phục tự thân.

Những ngày còn lại, Ni sư Tuyết Liên tiếp tục đọc Cương yếu giới luật của HT. Thích Thiện Siêu để Ni chúng hiểu được những cương yếu giới luật mà một vị Tỳ-khưu-ni cần phải biết để thọ trì đúng giới pháp.

Trong những giờ pháp đàm, Ni sư cũng đã trích đọc một số đoạn trong quyển Bồ-tát giáo cho Ni chúng được tiếp cận tư tưởng xuất trần mà đức Tổ sư muốn chấn chỉnh, muốn xây dựng một giáo hội Tăng-già đúng theo tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

VỀ ẨM THỰC VÀ ĐỜI SỐNG

Trong điều kiện khuôn viên tịnh xá chật hẹp, địa điểm tổ chức rất hạn chế, nhưng nhờ sự chánh niệm của ban hộ thiền, sự tín tâm cúng dường của chư Phật tử, việc ngoại hộ được chu toàn thanh tịnh nên không gây trở ngại cho sự tu tập. Vào ngày cuối khóa, chư Ni có chương trình đi khất thực hóa duyên, pháp trì bình đúng theo truyền thống, nhắc cho chư Ni trẻ biết hạnh biệt truyền của Hệ phái và cho cư gia phân biệt giả chơn.

nipd2 6a Copy

NHẬN XÉT

Qua bảy ngày tu tập, Ni chúng cùng sống chung trong tinh thần lục hòa cộng trụ, tinh tấn thực hiện đúng thời khóa, với sự cần tu, cầu học được thể hiện qua các giờ học, giờ tu rất hoan hỷ và tinh tấn.

Lần này chư Ni đã tích cực thưa hỏi những điều chưa biết, trình bày những điều tâm đắc để được quý Ni trưởng, Ni sư giải thích làm sáng tỏ ý pháp của Tổ sư, nên giờ học có phần phấn khởi và sinh động.

nipd2 6d Copy

KẾT LUẬN

Khóa tu lần 6 của Ni giới Phân đoàn 2 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hiệp, là ngôi Tổ đình, chiếc nôi tâm linh, nơi mà Ni trưởng Trí Liên khai mở, giáo dưỡng thế hệ kế thừa. Về nơi đây, chư Ni như được tắm mình trong ân lành của bậc Thầy, nên thời gian tinh tấn tu tập 7 ngày tuy ngắn ngủi, đã giúp cho chư Ni phấn khởi, thấy được lợi ích an lạc trong nếp sống chung tu học. Chư Ni mong có những khóa tu kế tiếp để huynh đệ được sống chung học chung, phương cách này sẽ giúp cho hành giả tiếp cận với truyền thống tu tập của hệ phái; tinh tấn hơn trên lộ trình giác ngộ, cùng tìm về cội nguồn qua pháp tu của hệ phái.

8 giờ mùng 8 tháng 11 năm Ất Mùi, khóa tu kết thúc hoàn mãn.

    Chia sẻ với thân hữu: