CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu Giới Định Huệ

KHÓA TU lần sáu rạng năm Thân

Hội chúng chư Ni dụng trí thần

Giới tỏ mê lìa sanh Định Huệ

Pháp ngời ngộ nắm dưỡng an dân

Xa rời ái nhiễm tô phong cách

Đoạn diệt tham sân hiển phúc phần

Hiện thể nhu hòa không uế trược

Thấm nhuần Chân Lý vẹn tình chân.

Pd1 lan6 11

01/ Ni trưởng Thông Liên

Tựa ánh trăng khuya hạnh phủ dầy

THÔNG đường Chân lý Tổ hằng xây

Gan bền chí vững dìu an chúng

Pháp Phật ngàn sao phủi vết lầy.

02/ Ni trưởng Thắng Liên

Chí nguyện trầm hương phủ đất trời

Thắm nhuần ánh đạo chẳng hề ngơi

Lòng từ nối rộng gìn Chân lý

THẮNG vẹn hiền nhân sáng cõi đời.

03/ Ni sư Gương Liên

GƯƠNG lành pháp Phật Tổ nào xa

Nghĩa rộng tình chơn mãi đậm đà

Gắn bó gìn ân bằng thể hiện

Duyên lành trải khắp đẹp trời hoa.

04/ Ni sư Nguyệt Liên

NGUYỆT tỏ lòng thanh vững chí bền

Như thầy giúp bạn thẳng đường tên

Không cao chẳng thấp lời êm nhẹ

Trải rộng tình thương dẹp sóng rền.

05/ Ni sư Tuyết Liên

TUYẾT phủ mưa sa vững chí mình

Huy hoàng một cõi sáng niềm tin

Đầy lòng nhiệt huyết rèn nhân nghĩa

Tổ Phật hoài ân chúng nhiệt tình.

06/ Ni sư Thảo Liên

THẢO hiếu trang đầu Phật chứng tri

Hiền nhân đức rộng khó ai bì

Ân đền nghĩa trả người yêu mến

Hội chúng quây quần mỗi bước đi.

07/ Ni sư Giàu Liên

GIÀU tình nghĩa trọng thích hồn nhiên

Chí cả lìa ham bởi tánh hiền

Khéo giỏi ai bì trong mọi lúc

Thương người chánh trực mở lời yên.

08/ Ni sư Thuận Liên

Gieo mầm lý đạo ửng màu hoa

THUẬn hướng hồng tâm khổ nhạt nhòa

Đại chúng yêu vì gìn chánh hạnh

Dìu đàn em nhỏ vượt đường xa.

09/ Sư cô Điệp Liên

Điệp điệu tưng bừng pháp kệ vang

Thiền môn gót nhẹ nối theo hàng

Lên bờ giác ngộ dầy công đức

Mở cửa rừng mê tỏ mọi đàng.

10/ Sư cô Xuân Liên

XUÂN về rạng rỡ bốn mùa thương

Vạn vật vô ưu đẹp khác thường

Nắng nhẹ yên bình vui mọi thuở

Sen hồng vượt khó trải ngàn phương.

11/ Sư cô Ngôn Liên

NGÔN từ Tổ dạy sáng muôn nơi

Nét đẹp thiền môn mãi rạng ngời

Ngũ trược xa lìa người tạo đức

Gan bền hạnh dưỡng phúc tràn khơi

12/ Sư cô Phúc Liên

PHÚC hiện vầng quang hiển nội tài

Chăm người công đức chẳng hề sai

Ân đền nghĩa trả qua nhiều món

Sức khỏe trao ai chí miệt mài

13/ Sư cô Đạt Liên

ĐẠT điểm siêu tầm vẹn đức tin

Đền ân nghĩa cả giới hay gìn

Khiêm từ nhã nhặn xa phiền toái

Chí nguyện luôn bền Phật Tổ in.. (trong tim)

14/ Sư cô Hảo Liên

Ưu phiền đoạn dứt tỏ rừng mây

HẢO tướng nhu mì đạo pháp xây

Gót nhẹ tay sen hòa đại chúng

An nhiên rạng rỡ đáp công thầy

15/ Sư cô Nguyên Liên

NGUYÊN tường án luật phủ ngời trang

Dạ thắm từ chương ánh đạo vàng

Phú tạc ân dầy tình rộng mở

Ba tầng pháp Bảo rạng hào quang

16/ Sư cô Trí Liên

Sương mờ TRÍ tỏ dẹp phong ba

Mưa nắng rèn tâm rạng rỡ là..

Pháp Phật khai từ qua mỗi bước

Ân đền nghĩa trả đẹp lòng cha

17/ Sư cô Hương Liên

Hữu xạ nên HƯƠNG đạo thắm lòng

Thơ viền Pháp Phật giữa trời trong

Dìu đàn em nhỏ qua bờ giác

Chí vững niềm tin sáng nghĩa tòng

18/ Sư cô Viên Liên

Chí cả VIÊN tròn nghiã đắp xây

Hồn nhiên chẳng bận lúc hao gầy

Niềm tin giới trọng qua bao thuở

Nhẹ gót du hành đẹp đó đây

19/ Sư cô Đào Liên

Mượn sắc hồng sen dệt chữ ĐÀO

Ôm bình bát đất ngẫm ngàn sao...

Y vàng đạm bạc từ thanh thoát

Kính tặng chư ni những ngọt ngào

20/ Sư cô Tường Liên

TƯỜNG tận bao điều ở thế gian

Vì thương giới hạnh phải chu toàn

Xa rời uế trược lời ngay thẳng

Vượt khó hoài mong cứu khổ nàn

21/ Sư cô Chơn Liên

CHƠN chất từ tâm mỗi phút rèn

Lâu dần giới định mãi rồi quen

Ân tình rạng rỡ người yêu kính

Phước huệ từ nay sáng tựa đèn

22/ Sư cô Tâm Nhàn

Trau rèn giới luật những ngày qua

Thấm dạ từ chương nghĩa đậm đà

Giữ vẹn ân tình Chân Lý đạo

Muôn ngày như một tiếng lồng xa

23/ Sư cô Sáng Liên

Sáng ánh trăng khuya đẹp cửa thiền

Đêm dài trọn giấc ngủ hồn nhiên

Phong ba nể mặt dầy phong cách

Đức độ hằng chăm giỏi khắp miền

24/ Sư cô Thủy Liên

THỦY chung nhất dạ khó ai bì

Tháng rộng chuyên cần trược viễn ly

Chữ hiếu ân tình luôn nguyện

trả Am tường lý đạo thoát vòng si

25/ Sư cô Khang Liên

KHANG trang ngoại cảnh quyết lòng tu

Rực ánh từ quang mở khóa tù

Ẩn thiện xây lành xinh ngõ trúc

Đường trần rạng rỡ pháp công phu

26/ Thức xoa Liên Nguyện

NGUYỆN lớn dầy công quả sớm thành

Duyên đời giũ sạch ý liền thanh

Ba ngôi Pháp Bảo dường sao sáng

Kính Tổ truyền trao giới trọn lành

27/ Thức xoa Liên Vân

VÂN Du xác thật Lý Chân truyền

Ngũ ấm muôn màu rạng phúc duyên

Gắn bó thiền môn thiền nếm trải

Xa lìa uế trược quả bình yên

28/ Sa-di-ni Liên Hạnh

Tuổi nhỏ tình sâu ý đạo dầy

Bên thầy vững dạ khó liền rây

Mỗi ngày thấm ngộ qua lời pháp

HẠNH phúc nào hơn hạnh phúc nầy

29/ Sa-di-ni Liên Bình

Vén khéo chăm ngoan giới tại lòng

Không nề vạn khó dẫu ngoài trong

Bình an hiện thể không nao núng

Phật Pháp tăng yên vững cội nòng

30/ Tập sự Tâm Chánh

Chánh niệm từ tâm niệm chánh hoài

Tài vì giỏi khéo bởi tài hay ...

Xa gần chẳng ngại tìm Chân Lý

Phật Tổ tri ân trí ẩn ngài...(niệm Phật)

31/ Tập sự Tâm Phát

PHÁT khởi tìm ngay đến đạo mầu

Theo thầy học hạnh giới hằn sâu

Thao rèn mọi lúc lòng bi nhuyễn

Chẳng ngại điều chi vững chí cầu

32/ Tập sự Tâm Lập

LẬP hạnh gieo duyên dứt đoạn phiền

Mỗi ngày giới học cảm an nhiên

Rèn tâm dưỡng tánh hành chân thật

Phước báo từ xa lại đến liền

33/ Tập sự Tâm Thành

TÂM THÀNH mài luyện ý thành tâm

Sớm tối bền gan đạo cố tầm

Giới giữ luôn tròn vui niệm chánh

Không nề khó nhọc lý màu chăm

34/ Tập sự Liên Nhân

NHÂN lành trổ quả quả an nhiên

Đức hạnh rèn thao nhận thấy liền

Sớm tối trì kinh ngời luật luận

Theo thầy độ chúng tỏ bình yên

Pd1 lan6 8

PHẬT TỬ (TX. Ngọc Ban)

Bảy ngày tu học ấm lòng ni

Phật tử nuôi cơm chẳng xót gì

Cảm niệm công dày nơi thí chủ

Mong người đủ sức quả hằng ghi.

    Chia sẻ với thân hữu: