CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kính niệm Ân sư

1. KÍNH NIỆM ÂN SƯ

“Thành kính dâng Giác linh cố Hòa thượng”

Hòa thượng chí bền hạnh xuất gia

Dấn thân hành đạo cõi Ta bà

Chịu bao bệnh khổ dài đăng đẳng

Lòng vẫn kiên trì nguyện độ tha.

 

Đầu xuân Mậu Tuất, Ngài viên tịch

Sau những cơn đau thắt quặn người

Để lại tiếc thương hàng tứ chúng

Ngọc Duyên vắng biệt dáng Thầy ơi.

 

Chúng con thành kính dâng hương lễ

Kính niệm tri ân đức hạnh Ngài

Ngài ban duyên lành nương Tam Bảo

Nguyện Ngài siêu vãng Tịnh – Liên đài.

Thiện Hữu (Nguyễn Duy Khương) cẩn bút

2. TƯỞNG NIỆM CỐ HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH

Đệ tử thành tâm tưởng niệm Ngài

Thoát đời hành đạo Đức Như lai

Ta bà diệu pháp dìu sanh chúng

Trực vãng Tây phương đẳng giác đài.

 

HOÀI NIỆM

Tỏ lòng thành kính ân sâu

Chân dung hạnh đức biết đâu tìm Ngài

Hòa thượng hành pháp Như Lai

Trong ngoài cửa đạo ái hòa như nhau

Hanh thông chân lý hàng đầu

Bao dung: Trí – Dũng nhiệm mầu từ bi

Ngọc Duyên vắng bóng huyền vi

Để lại hạnh đức hành trì Như Lai

Đập Đá, mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất

Thiện Mỹ (Trương Văn Phú)

    Chia sẻ với thân hữu: