CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kính tiễn Ân sư

30

Ân Thầy trời biển cao vời,

Thầy đi, Thầy để đời đời kính thương.

Tiễn Thầy về cõi Tây phương,

A-di-đà Phật, thẳng đường Thầy đi.

Nam-mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam-mô A Di Đà Phật

Kính nguyện

Phật tử Thanh Tú (Nguyễn Thị Nguyệt)

Tucson, Arizona, USA.

Những hình ảnh thân thương của Hòa thượng mà Phật tử Thanh Tú không bao giờ quên.

Ngoài việc hướng dẫn tu hành, giảng pháp, Hòa thượng còn có hạnh nguyện phục vụ chúng sanh, thăm viếng gia đình Phật tử khi có hữu sự.

ps1

Hình Hòa thượng năm 2003 khi về thăm Tịnh xá Minh Đăng Quang tại Tucson, Arizona (Thanh Tú đứng chấp tay)

ps2

Năm 2002, Hòa thượng đến tư gia Phật tử Thanh Tú để hỏi thăm sức khỏe của mẹ Thanh Tú là Phật tử Diệu Tánh

ps3

Năm 2002, Hòa thượng với lòng từ bi độ tận chúng sanh, Ngài chú nguyện vào ly nước và tự bưng tay cho cụ bà Diệu Tánh

ps4

Năm 2002, Hòa thượng chú nguyện vào xâu chuỗi để cụ Diệu Tánh niệm Phật hằng ngày

ps5

Năm 2002, cụ Diệu Tánh đã Vãng sanh là nhờ oai thần lực của Hòa thượng. Cụ Diệu Tánh thọ 90 tuổi. Cụ ra đi nhẹ nhàng như làn gió thoảng về Tây phương Cực lạc. Nam-mô A Di Đà Phật

Vô cùng kính tiếc Hòa thượng Thích Giác Nhiên.

    Chia sẻ với thân hữu: