CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kỷ niệm khóa Sống chung tu học

Kỷ niệm khoá Sống chung tu học Ni giới Giáo đoàn III
tại Tịnh xá Ngọc Đức, hải đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi lần thứ 7

KHOÁ là đóng chặt các căn

SỐNG nương chánh pháp tâm hằng triển khai

CHUNG lo xây đắp miệt mài

TU sửa đức hạnh một mai giúp đời

HỌC thông chơn lý rạng ngời

NI năng hoá độ cho đời dựa nương

GIỚI đức tỏa sáng muôn phương

GIÁO truyền tôn chỉ hoằng dương ta-bà

ĐOÀN viên đạo đức một nhà

BA-la-mật hạnh trí đà mở khai

TẠI tâm trong sáng không sai

TỊNH thanh một cõi mỗi ai thực hành

XÁ bỏ uế trược tịnh thanh

NGỌC kia trong sáng nên danh cho đời

ĐỨC độ hoan hỷ thảnh thơi

HẢI đăng rạng chói khắp nơi nương nhờ

ĐẢO kia riêng tách xa bờ

LÝ lẽ đúng đắn hằng giờ nhớ ghi

SƠN cao vĩnh cửu trường kỳ

QUẢNG đại tha thứ vui gì vui hơn

NGÃI nhơn gắn bó keo sơn

LẦN lần lan toả thiệt hơn sá gì

THỨ tự sau trước nhớ ghi

BẢY pháp hoà giải mỗi khi thực hành.

 

    Chia sẻ với thân hữu: