CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hạnh phẩm đức hiền

HẠNH PHẨM ĐỨC HIỀN

* Tưởng niệm Giác linh Ni trưởng TN.Tràng Liên,

trước giờ tống biệt trà tỳ 18/11/Canh Tý - 2020.

NHẤT                nhật vô thường mộng du

TÂM                  thành dâng nén Vô Ưu thanh lòng

CẦU                  Phật Tổ chứng hương xông

NGUYỆN          đài Thượng phẩm phổ đồng thuyền đưa

GIÁC                 tha sen trắng Tam thừa

LINH                  thiêng hồi xứ bến xưa lạc thành

NI                       lưu thanh thoát mây lành

TRƯỞNG          dưỡng kinh luật thiện sanh nhiều đời

THÍCH               Mâu-ni mỉm miệng cười

NỮ                     giới giải thoát mười mươi yên bình

TRÀNG             đàn nhị thập huyền linh

LIÊN                  hoa tươi nở hữu tình thắng duyên

ĐỆ                     nhất, nhị, tam... mối giềng

TỨ                     hạnh phẩm... nối đức hiền ngàn xưa

NI                       sư chí nguyện sớm trưa...

TRƯỞNG          tích năm tháng thượng thừa tông phong

NI                       đoàn huyết thống Lạc Hồng

GIỚI                   pháp nhuận rạng dòng sông ta-bà

HỆ                      biệt truyền - chứng thăng hoa

PHÁI                  môn Thầy Tổ hằng sa hương thiền

KHẤT                xin thượng pháp khai duyên

                       học ngàn dặm nối liền tâm thông

VIỆN                  xưa thần mật phổ đồng

CHỦ                   bạn tinh tấn thanh trong liên đài

TỊNH                  lạc lắng sạch đào mai

                     phủi trần lụy tháng ngày thong dong

NGỌC               ma-ni tĩnh lặng lòng

DIỆP                  hương thanh thoát sắc không nhiệm huyền

TÂN                   cựu khứ lai phổ tuyên

VIÊN                  dung sanh tử nhập miền hư vô

TỊCH                  lặng thường trụ Nam-mô

NHẸ                   như mây trắng mộng hồ Tam thiên

NHÀNG             quy Cực Lạc phương hiền

CAO                   thanh an ngự Tây viên Niết-bàn

ĐĂNG                đèn Chơn lý thiền quang

PHẬT QUỐC     Tịnh độ đạo tràng Như Lai.

TX. Ngọc Phương, Rằm/11/Canh Tý - 2020

Trần Quê Hương

TT. Thích Minh Thành – UV TT HĐTS thay lời HT. Thích Giác Toàn tuyên đọc bài Thi điếu “Hạnh phẩm đức hiền” 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan