CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Phương xứ nhiệm huyền

PHƯƠNG XỨ NHIỆM HUYỀN

                                    * Tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên

                                                                         ( 30/8/Kỷ Hợi - 2019)

 

Nhất            nhật mộng hồ trăng xưa

Tâm            thiêng bàng bạc thuyền đưa sang bờ

Tưởng        về quê mẹ Cần Thơ

Niệm           ân tổ phụ truyền thừa độ sanh

Giác            thị giác...vượt mê thành

Linh            mầu hội tụ thoát gành khổ đau!

Ni                 lưu nối gót tâm giao

Trưởng       dưỡng căn tánh nhịp cầu hoằng dương

Thích           tử du hành bốn phương

Nữ               Sa môn pháp, cát tường thiên chân

Ngoạt          nguyệt trong sáng nối vần

Liên             đài phúc quả thượng tầng sen thiêng

Giáo            thọ ân đức Huỳnh Liên

Phẩm          hạnh đời đạo mối giềng lợi tha

Ni                chúng mài miệt thăng hoa

Giới             nghi tinh tấn kết tòa lưu ly

Khất            xin lập chí hộ trì

                 học Phật pháp từ bi phụng thời

Trụ              pháp vương gia...gọi mời

Trì               Như Lai Tạng...giúp người bình an

Tổ                tổ trùng kiến đạo tràng

Đình            tiền chiếu diệu ánh vàng long lanh

Tịnh            trang nghiêm xứ thiện lành

                phủi danh lợi hóa hành nhân gian

Ngọc           mâu ni đẹp thiền quang

Phương      xứ tịnh mặc rỡ ràng thiền gia

Viên            minh căn tánh Lăng già

Tịch             lắng ly xả ba la nhiệm huyền

Trực            hướng phi xứ hạo nhiên

Vãng            sanh Cực lạc đức hiền cao thăng

Tây              quy trúc biếc thường hằng

Phương      thượng cửu phẩm Niết bàn Liên hoa

Cao             đồ đệ nhất nhập tòa

Đăng           đèn Chơn lý hằng sa hương vàng

Phật            đại từ bi phổ quang

Quốc          độ mật xứ thắng tràng tịnh không!

                              Tổ đình Ngọc Phương , 30/8/ Kỷ Hợi - 2019

                                                  Trần Quê Hương

 

THÍCH      nương cảnh Phật chân như hạnh

NỮ           giới du phương Khất sĩ hành       

NGOẠT    trọn nghĩa tình  -  Đời tận hiếu      

LIÊN         đài nhuận rạng  -  Đạo viên thành

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: