CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Điện thư Phân ưu

NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

Nam-mô Khai sơn Phật giáo Khất sĩ Việt Nam, Hải ngoại - Tổ Sư Minh Đăng Quang,

Kính lạy chư đức Thầy Hiền,

Kính bạch Giác linh tân viên tịch Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Hà - Trị sự Trưởng Giáo đoàn V, Đạo sư Chứng minh Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Khất Sĩ,

Kính bạch chư Tôn đức Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn V,

Kính bạch chư Tôn đức trong Ban Tổ chức Tang lễ,

Kính bạch chư Tôn đức môn đồ pháp quyến, 

Chúng con, chư Tăng Phật giáo Khất sĩ thuộc Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, Tampa, Florida, Mỹ Quốc vừa hay tin Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Hà - Trị sự trưởng Giáo Đoàn V, Đạo sư Chứng minh, Giáo phẩm Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Khất Sĩ đã an nhiên thu thần viên tịch tại Tịnh xá Trung Tâm, Q. 6, Sài Gòn, Việt Nam.

Một tiếng chuông ngân tiễn người về chốn Tổ,

Một thoáng vô thường hàng hậu học trầm tư,

Một thoáng cổ kim vừa chớp mắt,

Bóng một chiếc hài cõi trời Tây.

Ngài là bậc thạch trụ tòng lâm của Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Sự nghiệp của Ngài là tự thân thực hành Phạm hạnh, tự thân kết nối Tăng thân, tự thân làm các công đức lành  và tự thân chiếu sáng đời này bằng chân dung người Khất sĩ. Hàng hậu học chúng con vô cùng kính ngưỡng đạo phong và tri ân công đức của Trưởng lão Hoà thượng. Ngài ra đi nhưng duy nguyện và tấm gương của Ngài còn mãi trong lòng chúng con. 

Ngưỡng nguyện Giác linh Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Hà cao đăng Phật quốc.

Chúng con thành kính chia sẻ nỗi mất mát lớn lao đến chư Tôn Giáo phẩm Giáo đoàn V: HT. Giác Pháp, HT. Giác Nhân, TT. Giác Thông, chư Tôn đức Tăng trực thuộc Giáo đoàn và pháp quyến.

Chúng tôi thành tâm phân ưu cùng thân bằng quyến thuộc của Trưởng lão Hoà thượng tân viên tịch.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Khể thủ

HT. Thích Minh Tòng 

TT. Thích Giác Đạt

TT. Thích Minh Diệu

TT. Thích Minh Nguyên

TT. Thích Minh Nghĩa

TT. Thích Minh Ẩn

TT. Thích Giác Tri

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan