CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Sri Lanka

Ngưỡng bạch Giác linh Hoà thượng!

Núi Nhạn cúi đầu
Sông Đà thổn thức
Mây trời ủ dột sụt sùi
Tăng Ni Phật tử bùi ngùi kính tiếc
Hay tin Ngài nhẹ gót Tây quy
 
Hỡi ôi!
Cội Tùng đã đổ, Long Tượng hồi quy
Thân sa môn có đến có đi
Hạnh Khất sĩ tròn xong phạm hạnh
Tứ chúng môn phong bùi ngùi cảm động:
Nhớ dáng thầy
Mô phạm oai nghi.
 
Ôi!
Đã thức tri, sanh tử vô thường,
Sanh giả tạm, trăm năm nào thật có
Tử đành rành, một niệm chẳng phải không.
Sanh như đắp chăn Đông, tạm ở Ta-bà,
Tử như cởi áo Hạ, rong chơi Tây Trúc.
 
Kính bạch Giác linh Hòa thượng!
Tịch tịnh thay! Tây phương Ngài tự tại nhiệm mầu.
Kham nhẫn lắm! Môn đồ vẫn rưng rưng dòng lệ ứa.
 
Kính cẩn cúi đầu!
Bậc tòng lâm thạch trụ.
Ngoại hiện oai nghi mô phạm trọn lành
Tâm hành nhẫn hạnh đong đầy từ tâm.
Quả thật:
Nắng mưa chẳng sờn bình bát đất
Tháng năm nào bạc tấm y thô.
Thuyết pháp độ sanh,
Đồng hành Phật sự
Kiến lập đạo tràng Ngọc Phú uy nghiêm.
 
Đảnh lễ Ngài!

Thanh thản đến sương mây để dấu
Rỗng rang về cát bụi xoa tay.
Một đời, viên mãn giới thân.
Muôn hạnh, oai nghi đĩnh đạt.
Đức kham nhẫn xây đài công Đức
Hạnh khiêm cung tô tháp Liên Hoa

Vì thế!
Ngài đóng góp nhiều Phật sự trong Giáo hội,
Từng Uỷ Viên Ban Kiểm Soát Trung Ương
Rồi Chứng minh Ban Trị Sự Tỉnh nhà
Nguyên Thường Trực Ban ngành nơi Thành Hội
Nguyên Giáo phẩm Hệ Phái Khất sĩ;
Nguyên Trị sự Trưởng Giáo đoàn III.
Đường thượng Ngọc Phú Tịnh xá Tổ đình.
 
Dẫu!
Mây tụ,
Mưa tan,
Vô thường biến hoại,
Lý tỏ thông, luật vũ trụ Ta-bà,
Tấm thân gầy, mưa pháp đến nơi xa.
Dạy đạo,
Hóa duyên,
Tịnh tu tấn hóa,
Khắp các miền Tịnh xá Giáo đoàn III,
Thỏa tứ chúng, kính tin - thỉnh nguyện.
Ngài giương thuyền Giáo hội trợ duyên,
Cùng chư Tôn Thiền đức mọi miền,
Tròn tâm hạnh nơi Tăng đoàn Khất Sĩ.

Hạnh bồ tát tròn xong thập hạnh

Lấy gian nan làm pháp rèn tâm

Lấy khổ đau làm chất liệu tu thân

Lấy kham nhẫn vun bồi công hạnh.

Ngài đã trãi tâm thân cùng chướng ngại

Vẫn tam y vẫn một bát chân truyền

Đã đến rồi! Buông nhẹ hoa trôi

Đã viên mãn! Nơi ta bà giả tạm.
Ngày 8/8/Canh Tý Lạc Thành Pháp sự
Thoả đạo tình Tam bảo tròn xong
Công Đức mãn, thân huyễn về cát bụi
Nghiệp đã xong, tịch diệt chốn vô vi.
Hỡi ôi!
Rồi hôm nay - Đất trời nghiêng ngả,
Núi Nhạn u buồn mây ngủ đầu non,
Dòng sông Ba nước chảy từ nguồn
Dòng sửa pháp Tăng Ni bối rối
Tịnh xá, Giáo đoàn, Tông phong pháp phái,
Tiễn đưa Ngài chích lý Tây quy.
Bi thương khấp bái!
Cỏ hoa, núi đồi đổ lệ,
Mây trời, sông nước bi ai,
Ngưỡng nguyện giác linh, Thánh hội kết liên đài.
Khởi lòng từ mẫn, Ta-bà hồi quy tế độ.
Tứ chúng, môn đồ khấp lệ,
Bi kính,
Khể thủ,
Tiễn đưa!

 

Tăng Ni sinh Khất sĩ du học tại Srilanka thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng thùy từ Chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan