CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn Tổ đình Pháp Viện Minh Đăng Quang (Tampa) tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Nam-mô Khai sơn Phật giáo Khất sĩ Việt Nam Tổ sư Minh Đăng Quang,

Kính bạch Giác linh Hoà thượng Thích Giác Lượng,

Chúng con thật bồi hồi kính tiếc hay tin Hoà thượng đã thuận thế vô thường, xả báo thân tứ đại tại Tịnh xá Pháp Duyên, Fresno, California, Mỹ Quốc, thu thần về xứ Phật. Trời đông đã lạnh càng lạnh thêm, mây mù che kín bầu trời, ánh thái dương mất dạng, vạn vật đang lặng lẽ tiễn người chích lý quy Tây.

Từ đây, trong chốn thạch trụ tòng lâm Khất sĩ Hải ngoại vắng đi bóng huỳnh y của Thầy.

Từ đây, chư Tăng Ni và Phật tử thế giới mất đi một bậc Tôn túc đạo phong.

Từ đây ngôi già-lam Pháp Duyên Tịnh xá vắng đi bóng dáng và pháp âm của Ngài.

Và từ đây, duyên pháp nơi cõi tạm Ngài để lại trở thành huyền sử lưu danh.

Do vì hoàn cảnh bệnh dịch đang lan tràn và việc giới hạn các tổ chức sinh hoạt trên xứ Hoa Kỳ, nên chúng con không thể trở về cung tiễn nhục thân Ngài đến nơi trà tỳ. Chúng con thành kính chắp tay ngưỡng vọng hướng về trời Tây, Pháp Duyên Tịnh xá nguyện Giác linh Trưởng lão Hoà thượng an nhiên siêu thoát.

Chúng tôi, chư Tăng Ni Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Thế giới, Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, Tampa, Florida, Mỹ Quốc thành tâm gởi lời phân ưu đến Hiếu đồ và Hiếu quyến cố Trưởng lão Hoà thượng, nguyện cầu nỗi bi thương này sớm qua mau.

Nam-mô Phật giáo Khất sĩ Đại lão Hoà thượng Thích Giác Lượng

thuỳ từ chứng giám.

Tampa, 1/12/2020

 

Tông môn Pháp quyên đồng kính bái:

Tỳ-kheo Thích Minh Tòng                 Tỳ-kheo Thích Nguyên Tâm

Tỳ-kheo Thích Minh Diệu                  Tỳ-kheo Thich Minh Nguyên

Tỳ-kheo Thích Minh Nghĩa                Tỳ-kheo Thích Minh Ẩn

Tỳ-kheo Thích Giác Tri

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan