CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn tưởng niệm cố Thượng toạ Giác Hiếu của lãnh đạo Giáo đoàn III

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận và chư Tôn đức Giáo phẩm tỉnh Bình Thuận,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Tân

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh và chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Tri sự Giáo đoàn III,

Kính thưa Ban Tổ chức lễ tang và toàn thể môn đồ pháp quyến, hiếu quyến và toàn thể Phật tử hiện diện,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trong các tổ đình, tự viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh,

Trước giờ cung tống kim quan, nghìn thu vĩnh biệt, cho phép chúng tôi có đôi lời ai điếu kính gởi đến cố Thượng toạ Trụ trì Tịnh xá Ngọc Minh đạo hiệu THÍCH GIÁC HIẾU, vừa viên tịch.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa đại chúng,

Vẫn biết sinh tử là lẽ thường, hiệp tan là trò dâu bể. Đối với các bậc giác ngộ, sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ, có gì phải ngại sanh, có gì phải lo tử. Sanh tử, đến đi đều là mộng ảo, có hội ngộ tao phùng ắt phải có chia xa. Ấy thế mà khi hay tin người pháp lữ đã ra đi, chúng tôi không sao ngăn được dòng lệ ứa. Trong tình Linh sơn Pháp lữ, sự gắn bó trong sinh hoạt tâm linh, trong nghĩa tình của Giáo đoàn Hệ phái, sự ra đi của Thượng toạ khiến chúng tôi bùi ngùi xúc động, kính tiếc một bậc xuất trần Khất sĩ, đầy nhiệt huyết hy sinh.

 

Kính bạch Giác linh Thượng tọa,

Vừa nghe thổn thức nơi tâm

Nhìn về di ảnh xót lòng tiễn đưa

Tử sanh, sanh tử, ngàn xưa

Vẫn tin trong cõi Nhất thừa đăng lâm.

 

Kính bạch giác linh Ngài,

Chốn nhân kiệt Lâm Đồng, năm 1971 gieo chủng tánh

Chí xuất trần, năm 1982 hội ngộ bậc chân sư,

Đất Phan Thiết vẹt áng mây từ

Ngọc Thiền thí phát, bước vân du khởi hành.

Sanh tử, khứ lai đều như mộng,

Bỗng giật mình hay Thượng tọa đã đi xa.

Hỏi ai biết,

Giờ đến,

Lúc đi?

Đành thuận thế vô thường soi lẽ thật!

Vẫn nghẹn tiếng lúc tiễn Ngài nhẹ bước.

Tiếc hiền tài,

Thương người giới hạnh nghiêm tu.

 

Kính bạch Giác linh Thượng tọa,

Mài Ngọc báu, cửa Khất sĩ, Tổ Thầy trao gươm huệ,

Sáng Minh tâm, đèn Như Lai, Tôn sư chỉ lối về.

GIÁC ngộ vô thường, nương sanh diệt để trở về bất diệt;

HIẾU hạnh trang nghiêm, lấy hy sinh mà chứng đắc vô sinh .

 

Để rồi,

Đất Khánh Hòa, Tịnh xá Ngọc Pháp vun bồi gieo giống Phật,

Ngọc Tòng thánh tích, sớm hôm hầu học đức chân nhân.

Trên Đức Ngài Trưởng lão Giác Phải cùng chư vị tôn túc mến thương,

Dưới nhị bộ Tăng Ni thảy đều quý mến.

Tuy tuổi trẻ nhưng đường tu bền chắc

Thuở thiếu thời đã cất bước ly gia

Hạnh kham nhẫn rèn tâm bền chí

Đức khiêm cung thuần thục hạnh sa môn.

Nhận y bát đường Khất sĩ của Thế Tôn .

Sáng khất hoá, chiều nghiên tầm Chơn Lý,

Bao tháng bao năm rèn tâm bền chí

Sớm tối an vui, dưa muối cơm thiền,

Rồi chư Tôn đức đã xét soi

Để Giới đàn Cụ túc năm 1994 đắc giới.

Bước vân du nói gót tông phong.

Hành trụ tọa ngoạ oai phong

Đối nhân xử thế hoà trong thuận ngoài.

Giới hạnh thanh tịnh hiển bày

Tâm đức hiện hữu người người kính tin.

 

Nhờ đó,

Chư Tôn đức trong Giáo đoàn III Khất sĩ

Quý tin Ngài vì đạo dấn thân,

Giao đạo tràng thuở mới khai sơn

Am tranh cốc lá Ngọc Minh hình thành

Kiến lập Tam bảo khang trang

Tiếp Tăng độ chúng tông phong xứng tầm.

Quả thật cuộc đời của cố Thượng toạ.

Tiếp Tăng độ chúng nào bi quyện

Diễn Pháp hộ trì chẳng yếm ly.

Không tự mãn, Ngài khiêm cung rất mực

Chẳng nản lòng, Ngài nhiệt huyết dấn thân.

 

Kể từ đó,

Miền Trung nắng dãi mưa dầm

Cao nguyên hoang dã ...thâm tháng ngày

Trọn lành trong pháp Như Lai

Làm thân mô phạm diễn bày chơn tâm .

 

Với Giáo đoàn III,

Thượng toạ rất nhiệt tâm năng nỗ ;

Dầu việc gì Ngài cũng cố gắng công.

Thượng toạ làm Kinh tế Phó ban

Cùng kiểm soát để Tăng-già thêm vững mạnh.

 

Dầu đa đoan địa phương Phật sự,

Dầu tứ đại mang trọng bệnh suy hao,

Song đến đâu Ngài vẫn hiện nụ cười

Niệm hoan hỷ trên dung nghi từ ái

Từ thiện, khóa tu, hoạt động của Giáo đoàn, Hệ phái,

Ngọc Minh luôn là đơn vị đóng góp nhiệt tâm

 

Quả thật, cuộc đời Thượng toạ

Lấy giới đức dắt dìu tứ chúng, dùng bi tâm nhiếp phục kẻ phàm tâm,

Hành mật nguyện hoằng pháp độ sanh, dùng hỷ xả đưa người đang lạc lối.

 

Những tưởng:

Mượn thân huyễn để nghìn thu giáo hoá.

Nào ngờ đâu sớm ly biệt giữa ngày thu.

Than tiếc ôi! Trăng khuất giữa mây mù

Trời đang đẹp bỗng bão giông vần vũ.

Thượng tọa về Tây, môn sinh ủ rủ

Giáo đoàn rồi vắng bóng vị chân tu

Giáo hội Phật giáo huyện Hàm Tân

Khuyết vị trí trụ trượng hoằng dương,

Phật giáo tỉnh Bình Thuận từ nay đã mất trang hiền sĩ.

Mong Ngài trong vô sanh bất diệt,

Sớm vận thiện duyên để trở lại Ta bà,

Bằng bi nguyện tự độ, độ tha,

Tiếp sứ mạng của Tăng-già giao phó.

 

Và giờ đây,

Dáng Ngài nay hoá sương mây

Âm dung rồi cũng phủ đầy tháng năm

Chỉ còn công đức thiện tâm

Bồ đề kết hạt đăng lâm Liên đài.

Thiện nam, tín nữ mọi nơi

Pháp huynh, pháp đệ

Lệ lời thay ngôn.

Chắp tay

Nguyện hết tâm hồn

Tiễn người Khất sĩ vô tung kết đài.

 

Nam mô Giác linh Thượng toạ Trụ trì Tịnh xá Ngọc Minh đạo hiệu Giác Hiếu, tân viên tịch thùy từ chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan