CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Giác Thuận – Nguyên Tri sự trưởng Giáo đoàn III

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Nam-mô Khai Khất sĩ môn Tôn sư Minh Đăng Quang,

Nam-mô Khai Giáo đoàn III Khất sĩ Đức Thầy Giác An,

Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Giác Thuận – Nguyên Tri sự trưởng Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phú.

Ngưỡng bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni Ban Tổ chức tang lễ, cùng toàn thể môn đồ pháp quyến:

Một chiều Thu, Biển Đông đìu hiu buồn cô quạnh,

Sông Đà Rằng con nước cuồn cuộn đổ về Đông,

Bạch Đằng, Tuy Hoà, Phú Yên địa linh nhân kiệt,

Non xanh, nước biếc, đất lành sanh người Hiền sĩ,

Núi Nhạn uy nghiêm Hạc Vàng bay lượn về Tây.

 

Phương trời Đông,

Giông tố loan tin,

Hỡi ôi,

Bờ Tây – Thái Bình Dương, Mỹ Quốc dập dìu con sóng biếc,

Đất trời như u ám ngấn nghẹn ly tang,

Nghe tin tấc dạ bùi ngùi…

Ôi! Vô thường tang thương, nhanh như chớp,

Đây phương trời Tây, cơn gió Thu năm canh xào xạc thổi,

Từ xa xôi nửa Vòng Trái Đất,

Mượn bút thay lời Đạo tình như có mặt chích mảnh khăn tang,

Tấm lòng này… kính bút kính lễ khóc lễ Giác linh.

Nhịp vô thường vang âm vang tiếng ảo: Thuận thế vô thường, mình vận Cà-sa khởi gót về Tây

Cõi hồng trần phù dung mấy thuở: Giác ngộ vô ngã, thong dong quảy Bát quay về Núi cũ!

Rõ là,

Đất Mẹ Việt Nam cội nguồn Khất sĩ,

Trời Tuy Hòa dâng lên niềm xúc cảm!

Ngọc Phú Phú Yên mái ngói đượm màu tang,

Bậc Tòng lâm vui với cơn mộng Vô thường, 

Kính bạch Hòa thượng!

Người đã đi thật rồi sao!

Tiếng chuông chiều hòa tan trong tiếng gió

Vang một tiếng…Vô thường nghe bừng tỉnh

Người đã đi thật rồi sao!

Đường vào Cổng Tịnh xá Tùng Trúc cúi đầu,

Xuôi bờ Đông Suối Sông rỉ lệ,

Vận Cà sa, Quảy Bát, đi thật rồi…!

Ôi ! Đã đi thật rồi…

Cõi Ta-bà, bảy mươi bốn năm tùy duyên hạnh ngộ,

Bốn mươi sáu năm trường Giác ngộ độ vô tham,

Sanh – tử, Tử - sanh sao sờn lòng Pháp lữ,

Khoác y vàng, thể nhập tánh giác chơn như!

Giờ đây,

Hàng hàng Giáo phẩm ngậm ngùi niệm tưởng Giác linh,

Tăng Ni cõi lòng nhàu nhàu nát,

Môn đồ khấp lệ,

Tứ chúng tiễn Chân nhân.

Trước giờ tiễn biệt,

Nghìn thu cách biệt,

Nửa vòng trái đất, phương trời xa cách,

Mượn bút với vài dòng thay lời lễ tiễn kính tiếc bậc Đại Sa-môn,

Hiện thân là đoá sen trụ ở chón hồng trần

Hương thơm ngào ngạt, giữa lòng thế nhân.

 

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Trước án kim đài,

Trang nghiêm thanh tịnh,

Kim quan của Hoà thượng tọa vị liên đài,

Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt,

Con thành kính nghiêng mình đê đầu kỉnh lễ tiễn biệt Đức Ngài cao đăng Phật quốc.

 

Hòa thượng trở về nơi cõi Phật,

Dẫu biết rằng sinh tử là lẽ thường,

Nhưng làm sao tránh khỏi bùi ngùi vĩnh biệt!

Nhớ Giác linh xưa:

Đất miền Trung vang danh một thuở,

Năm Bính Tuất – 1946,

Thôn Phụng Sơn, Phước Sơn có nhà hiền đức,

Tuy Phước, Bình Định hiện thần Hiền sĩ:

Lúc hài nhi có tên là Đức Thắng

Vốn thuộc dòng Nguyễn tộc uy danh.

Thân phụ của Ngài là cụ ông Nguyễn Đức Bá,

Thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Bốn.

Thân tướng trượng phu, 

Cốt cách phương phi,

Ý chí bất phàm,

Thật duyên lành nên hội ngộ trong nhà cư sĩ,

Song thân, vốn đều theo truyền thống Phật giáo.

Thuở nhỏ lễ phép, hiền hoà, hiếu thảo...

Lại thêm duyên tốt Mẹ liền tạo duyện,

Người mẹ hiền sớm tối đã ngộ lý Thiền môn,

Đã dẫn dắt Đức Thắng kết duyên lành trong Phật pháp.

Thật là:

Tái lai vốn sẵn hiện tiền,

Nhân duyên đưa đến

Đức Thầy Giác An xuất hiện

Trong mảnh Huỳnh Y giải thoát

Với Bình bát đất khất thực đó đây

Cũng trong những tháng năm du hóa đó,

Bước chân hành đạo của Ngài đã in dấu ấn tại miền Trung.

Giác An là bậc Thầy Phạm hạnh,

Hoằng hóa chốn Phước Sơn, Tuy Phước,

Nhờ có nhân duyên với Phật pháp từ lâu,

Quả thật là như đất lành đàm ươm giống,

Chờ cơn mưa cho lộc đâm chồi,

Nay nhân duyên thù thắng lại đến,

Được Đức Thầy tiếp duyên hóa độ.

Và từ đó kết duyên lành trong tịnh xá

Mẹ với con thường xuyên lui tới,

Ngọc Sơn Tịnh xá nương bóng Thầy,

Làm công quả, tu học Phật pháp,

Tháng với năm giồi mài Phật pháp,

Luôn tinh tấn tu tập,

Thể hiện vai trò hộ đạo của người cư sĩ tại gia.

Đây đất Pháp đã thường lui tới,

Chốn đạo tràng lại có bóng Chân nhân,

Sau thời gian tu học Phật pháp với Đức Thầy Giác An,

Cho đến một ngày túc duyên xưa hội đủ,

Tâm Bồ-đề lại sinh khởi mạnh hơn xưa,

Người trai trẻ đã xin xuất gia

Và thật là giàu ân phước,

Vào năm 1964 – Giáp Thìn,

Được Đức Thầy thâu nhận vào chốn Vô Ưu,

Thầy đà thâu nhận, đặt pháp danh là Huệ Thảo.

 

Huệ là môn học nền trong Tâm Trí,

Thảo là hoa trái thơm ngọt kết quả ở ngày mai,

Trải qua tháng ngày theo Đức Thầy học đạo,

Tinh cần, tỉnh giác, an trú cõi già lam,

Đến năm 1969 mở ấn môn học Khất sĩ,

Tại Tịnh xá Ngọc Long - Diêu Trì, Bình Định,

Ngài được Đức Thầy truyền thụ giới pháp Sa-di,

Sa-di giới giờ đây đã lãnh,

Gốc Khất sĩ nay đà chớm nụ,

Với pháp danh là Giác Thuận,

Bắt đầu với năm tháng thực hành Y Bát,

Tuy còn là một Sa-di,

Nhưng với sự tinh tấn tu tập,

Tứ chánh cần, Tứ như ý túc tinh nghiêm,

Năm căn thực hành đời sống đạo hạnh,

Năm lực tinh cần trọn lễ hầu Thầy,

Nhận thức Phước là viền mối Đạo,

Thấu hiểu Đức là cội gốc của Vô vi,

Giác ngộ được Trí huệ là sự nghiệp,

Nên Ngài luôn dấn thân làm công quả,

Vì Phạm hạnh nên được Đức Thầy tin tưởng,

Các bậc Tôn túc trong Tăng đoàn quý mến.

Chính vì thế:

Ngài được Đức Thầy phân bổ công việc Phật sự,

Thực hành như truyền thống Tăng đoàn Khất sĩ du phương hóa độ.

Cao quý thay mặc dù là Sa-di giới,

Đã có phước duyên làm Phật sự,

Đã luân chuyển trụ xứ khắp nơi,

Chung lo Phật sự của Giáo đoàn tại các miền tịnh xá.

 

Quả thật là:

Túc duyên Phật pháp nơi Ngài thật sâu dày,

Ngày ngày tập hạnh đơn giản,

Ngài thường tham Thiền nhập Định

Nghiên tầm Chơn Lý, tụng Kinh, lễ Phật,

Tự tâm mình nhắc nhở mình con đường sáng.

Ngài hiểu ra rằng:

Đài giác ngộ Thế Tôn thuyết giáo,

Cõi Ta-bà Đức Thầy giáo hóa độ nhân sanh,

Tuân theo ý mệnh của Thầy,

Năm1974 thừa hành pháp lệnh,

Nơi Thành phố Đà Lạt thanh bình,

Ngài đã về Tịnh xá Ngọc Đà để công quả,

Hết lòng lo cho đại lễ Tự Tứ Tăng,

Tại đây Đất Pháp kết sanh dòng Phạm hạnh,

Ngài được chư Tôn đức Tăng đoàn trong Giáo đoàn xuy xét,

Đưa tên Ngài vào lớp truyền thọ Cụ túc,

Cụ túc giới là môn quan trọng,

Để làm người Khất sĩ chân như,

Đất trời cao rộng,

Vào ngày Rằm tháng 7 năm Giáp Dần (1974),

Cụ túc giới Khất sĩ đã chính thức truyền trao.

Kể từ đó Bát Y tròn đủ,

Du phương Khất hóa,

Thực hành Bát chánh,

Tiếp nối sứ mệnh Sa-môn,  

Từ năm 1975 - Ất Mão,

Ngài nhận mệnh hành Như Lai xứ,

Tác Như Lai sự,

Giáo hội phân bổ Ngài đảm nhiệm trụ trì Tịnh xá Ngọc Phú.

Kể từ đó làm gương hạnh Sa-môn,

Dạy đạo cho cư gia bá tánh,

Tiếp Tăng độ chúng quy dần,

Làm Phật sự chuyển xoay dân quanh vùng an vui.

Ấy chính là Phạm hạnh:

Cảnh già lam, đêm ngày công phu tu tập

Học hạnh lành của Phật Tổ Như lai

Đường giải thoát, dứt sạch nghiệp trần ai

Trăng giác ngộ, ánh liên đài toả sáng.

Đến ngày Rằm tháng 7 năm Kỷ Mão (1999),

Tăng đoàn suy cử Giáo phẩm,

Ngài được suy tôn lên hàng Giáo phẩm,

Ý thức rằng Giáo hội là nơi vun bồi cội Đức,

Ngài luôn là vị Giáo phẩm Đức hạnh,

Kề vai sát cánh với Hòa thượng Giác Dũng – Trưởng Giáo đoàn,

Tham gia các Phật sự quan trọng của Hệ phái

Và bảo ban giải quyết nhiều Phật sự trong Giáo đoàn.

Tông môn Pháp phái vững tròn,

Dấn thân hành đạo phụng sự khắp nơi.

 

Hòa thượng đem hết sức mình,

Hộ trì Phật pháp, phát triển Tăng đồ

Không ngại gian lao vất vả,

Cùng Tăng đoàn Khất sĩ rộng mở bốn phương,

Tinh tấn tu hành,

Nghiêm trì giới luật mô phạm, uy nghiêm,

Từ tâm rộng mở độ quần sanh,

Pháp âm trầm hùng, 

Ngài đã làm thức tỉnh khách trần tỉnh mộng, xoa dịu bao nỗi đau trong nhân thế,

Đời sống giản đơn dung dị,

Tiếp Tăng độ chúng, giáo dục Tăng Ni, Phật tử,

Công đức ấy Giáo hội luôn luôn ghi tạc,

Nơi Phật quốc Ánh Nhiên Đài tỏa sáng.

 

Nêu cao gương hạnh thương yêu, 

Bố thí giúp đỡ người,

Là bậc Mô phạm sáng cho chúng đệ tử, 

Hạnh nguyện hoằng pháp độ sinh như nguồn sống,

Thôi thúc Ngài phụng sự không ngừng nghỉ. 

Tiếp nối hạnh nguyện Tổ Thầy

Giáo phẩm trong Giáo hội, 

Tri sự trưởng trong Tăng đoàn,

Gương hạnh tuệ sáng ngời Đuốc Tuệ,

Mọi Phật sự vẫn tuỳ duyên vô ngại,

Vô cầu, vô chấp với khí lượng vô tham,

Nam Trung phần sáng ngời gương Vô uý!

 

Nơi trần thế vẫn ghi tạc dòng tưởng nhớ:

Đạo hạnh,

Chân nhân,

Uy đức,

Vô uý,

Sáng tỏ giáo hạnh tuỳ duyên!

Những đóng góp,

Và dấn thân của Ngài,

Muôn người, muôn nơi đều ghi nhận,

Ôi! Gương sáng ngàn đời,

Đạo pháp và Dân tộc sáng ngời trong uy đức ấy. 

 

Sanh với Tử - Tử sanh như trò đuổi bắt,

Sanh Tử như giấc ngủ nối dài,

Quy luật Vô thường:

Có đến có đi,

Dù thân có bệnh, nệ hà chi cơn sanh tử gần kề

Còn mất là lẽ thường trong Vũ trụ!

 

Một buổi chiều,

Ngọc Phú Trời đất âm u,

Vận khí với hình chuyển,

Dòng thời gian chiếu tỏ gốc tử sanh,

Rằm tháng Tám là ngày báo hiệu,

An nhiên thu thần viên tịch,

Vào phút giây trong lúc ấn định 19 giờ 30 phút,

Dẫu rằng,

Hòa thượng đã đi vào thế giới vô tung bất diệt,

Sau cùng thân dừng lại vô âm.

Cơn sanh tử, hỡi đưa Người vào nơi an nghỉ

Rõ hồng trần nhé tỏ rõ ánh ban mai:

Buông thể xác nhẹ nhàng quên thân tứ đại,

Thoát hồng trần nhập Phật cảnh thỏa rong chơi! 

Phật sự đã viên mãn,

Tâm nguyện đã hoàn thành,

Bậc Sa-môn những việc cần làm cũng đã làm,

Thế sự vô thường là lẽ đương nhiên,

Có sanh ắt có tử,

Có có nên có diệt là lẽ thường,

Sanh không diệt mới trở thành vô lý,

Ngài thuận thế vô thường,

Xả bỏ báo thân giả hợp,

Tứ đại rồi đây trả về cho Tứ đại,

Bớt nợ hồng trần,

Bậc Hiền sĩ quẳng gánh rong chơi!

GIÁC là Ngộ cội nguồn trong Chơn lý, độ cuộc đời trong huyễn mộng, lội ngược dòng khêu đèn Pháp Vô sanh,

THUẬN là An nhiên thể tánh Chơn như, Viên tròn bổn nguyện uyên nguyên, thả thuyền từ tế độ chốn quần sanh!

 

Nam-mô Giác linh Hòa thượng thùy từ chứng giám.

Vọng khấu, đảnh lễ Giác linh Ngài cao đăng Phật quốc!

Thiền Thất Vô Ưu,

Rừng Thiền Pháp Thuận Thiền Viện,

San Diego, Tiểu bang California, Mỹ Quốc,

Cung kính lễ,

 

Con, Khất sĩ Giác Chinh

Trụ trì Thiền viện Pháp Thuận

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan