CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thần mật thiền quang

THẦN MẬT THIỀN QUANG

*Tiểu sử Trưởng lão Tri sự Giác Như (1911 - 1983)

      Cuộc đời Trưởng lão thong dong

Thiếu thời lắng đọng bụi hồng phù du

Hồng ân cha mẹ sương mù

Trưởng thành gặp Tổ nương tu an lành

Phạm Trọng Yêm  thế tục danh

Hăm lăm tháng Chạp hóa sanh đạo mầu

Một chín năm mươi thượng cầu

Ngọc Quang tịnh xá quy đầu túc duyên

Sa di - Tam bảo Trúc Viên

Tỳ kheo Cụ túc Ngọc Viên Tổ đình

Ngày Rằm tháng bảy năm linh

Sư đệ trao nhận đạo tình thậm thâm

Ba năm góp nhặt hương trầm

Chư Phật truyền nối Ưu đàm nở hoa

Du Tăng Khất sĩ Tăng già

Mười phương phổ hóa thiền gia đại từ

Ba ba năm...mật kinh thư

Nhất ngôn nhất hạnh tu tư phụng thời

"Phật pháp thanh nhẹ không lời

Tự mình tỉnh giác - một đời thanh lương"

Thân khẩu ý - lạc chơn thường

Kinh luật luận quyết kỷ cương chính mình

Giới  Định Tuệ...sống biết linh

Tự tại tinh tấn thắng tình lầm mê

Thoát tham sân si ủ ê

Ngày đêm soi sáng Bồ đề...xả buông!

Có không phân định tinh tường

Ngọc Vân Tịnh xá an khương tịnh nhàn

Mười năm thần mật thiền quang

Tháng tư - mười bảy nhập đàn đạo sư

Trung Tâm đại chúng an cư

Chứng minh pháp sự đại từ đại bi

Nam mô Bát nhã lưu ly

Tây Trúc hiển hóa vô vi Niết bàn!

Nam mô Thượng phẩm Sen Vàng.

             

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan