CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm Ân sư Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Trước đàn tràng nghiêm tịnh, ánh nến lung linh, khói hương quyện tỏa, cùng sự hiện diện của nhị bộ Đại Tăng, chư Ni chúng con đồng lòng dâng nén tâm hương, hướng về Giác linh Hòa thượng, dâng trọn tấm lòng tri ân hiếu kính. Vẫn biết đến đi là như thị, nhưng chúng con không sao ngăn niềm cảm xúc khi đến ngày tưởng niệm hàng năm. Giờ này, chúng con xin được kính dâng lên Hòa thượng Ân sư đôi lời bộc bạch. Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng thùy từ chứng giám. Ngưỡng mong chư Tôn Thiền đức chứng minh.

Kính lạy giác linh Hòa thượng Ân sư

Trước linh đài, con thắp nén tâm hương

Tưởng niệm ân bậc Thầy khả kính

Kính nhớ Giác linh xưa

Đất Ô Môn thác tích

Nước Sông Hậu kết duyên

Linh khí bậc tiền hiền

Un đúc nên bậc anh hoa trác tuyệt

Cha mẹ hữu duyên dưỡng nuôi trai tài đất Việt

Với sứ mạng đem đạo thiền phổ hóa khắp trời Nam

Duyên kiếp bao đời minh sư hạnh ngộ

Tuổi hai chín đủ duyên gặp Tổ

Bước du hành khất thực hóa duyên

Hạnh bát y Khất sĩ chơn truyền

Minh Đăng Quang Tổ sư tiếp độ

Giác Nhiên pháp tánh Khất sĩ trì bình

Mười giới Sa-di, bát y lãnh thọ

Cụ túc giới trì, Nhị tổ truyền trao

Nối gót Tổ thầy khắp chốn vân du

Hoằng pháp lợi sanh, khêu rạng đèn từ

Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam thành lập

Giúp Tăng Ni Khất sĩ đầy đủ pháp lý, pháp nhân

Hai sáu năm dư đạo tràng dựng lập

Tiếp chúng độ Tăng Tổ hạnh nối truyền

Chẳng quản thân mình lao nhọc cần chuyên

Viết sách, in kinh, phổ truyền Chơn lý

Công hạnh cao dày pháp thí rưới ban

Bước du hành xuôi ngược khắp muôn phương

Bậc Chân nhân phát đại nguyện kiên cường

Ba sáu năm hoằng dương nơi hải ngoại

Bồ-tát độ đời một thân đa hạnh

Thí pháp, thí tài thị hiện hạnh Quán Âm

Chín mươi ba năm nơi chốn dương trần

Sáu mươi ba năm lợi tha xả kỷ

Nguyện thắp sáng ngọn đèn Chơn Lý

Công hạnh vẹn toàn, đời đạo chu viên.

Pháp Viện, Trung Tâm nơi nơi lưu dấu

Công hạnh Ngài còn mãi với thời gian

Tử sanh một kiếp vẹn toàn

Nguyện xưa còn đó, lời vàng còn đây

Hậu lai tiếp bước theo thầy

Mở mang đạo nghiệp, vun đầy thắng duyên.

Kính bạch Hòa thượng Ân sư, tưởng niệm Ngài, con còn nhớ như in, năm mươi năm về trước, Ngài là vị Pháp sư trẻ tuổi, trên pháp tòa giọng trầm ấm hùng hồn, pháp âm như suối tràn thác đổ, khiến người nghe như thể nhập hội Linh Sơn. Cuộc đời của Ngài đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, bước chân Ngài in trên vạn nẻo đường của người Khất sĩ du Tăng.

Chúng con hữu duyên, được lãnh thọ giới pháp do Ngài trao truyền, được  nghe lời vàng của Ngài giáo huấn. Nhớ đến đức ân giáo dưỡng, chúng con nguyện tinh tấn tu hành, vượt mọi chướng duyên, noi theo chí nguyện cao cả của Ngài, dù sông cạn núi mòn nhưng lòng tri ân bậc Thầy tôn kính không bao giờ thay đổi. Giờ này trước linh tọa trang nghiêm chúng con cung kính dâng tấm lòng thành tưởng niệm, kính tiếc một bậc cao Tăng thạc đức, một bậc thạch trụ tòng lâm.

Đối với chúng con, Ngài là:

Một nhà lãnh đạo đi trước thời đại

Một nhà ngoại giao giỏi

Một vị Pháp sư hùng biện

Một tu sĩ dám dấn thân

Một trái tim bao dung nhân ái

Một vị Đạo sư gồm đủ đức tài

Trọn một đời, Ngài rất thanh bần giản dị

Và trọn một đời xả kỷ lợi tha

Chúng con xin cúi đầu quy ngưỡng công đức cao dày của bậc Thầy khả kính

Đèn đã tắt nhưng muôn đời chiếu sáng

Người dầu đi, công hạnh vẫn còn đây.

Kính lạy Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Ân sư thùy từ chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan