CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời Tổ dạy 1

Thân trong sạch ấy là xứ Phật.

Miệng trong sạch ấy là Pháp Phật.

Ý trong sạch ấy là con Phật.

Tâm trong sạch tức là Đức Phật.

(Chơn Lý TU VÀ NGHIỆP)

    Chia sẻ với thân hữu: