CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời Tưởng niệm cố HT. Giác Tràng của Trung ương GHPGVN

 IMG 7803 Copy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, trước khi cử hành lễ Cung tống kim quan Hòa thượng đến đài hỏa táng Trà tỳ, chúng tôi xin được thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có đôi lời tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Trong Pháp giới duyên sinh vô tận, một nhục thân ngũ uẩn xuất trần, nương tứ đại làm thân tác tắc, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần. Nước sông Thu thao thao dòng diệu sử, xứ Hội An duyên lành kết trái, đất Quảng Nam một đời nên huệ mạng, tình Thầy Trò khế hợp cơ duyên, trong sắc thắm huỳnh y giải thoát. Quả thật: “Gương xưa biết mấy nhiêu đàng. Bây giờ xem lại rõ ràng là đây”.

Kể từ đó, mảnh ca-sa bình bát một thân, hành trì hạnh Du Tăng Khất Sĩ, Tăng vô nhất vật, hạnh nguyện ba đời, pháp giới là nhà, chúng sanh là quyến thuộc. Quyết chí nêu cao gương xả kỷ, thực hành hạnh nguyện lợi tha. Tháng lại ngày qua, hòa mình cùng vũ trụ. Muôn phương cất bước, tung rãi trăm hoa, giáo pháp Thích Ca, hoằng truyền nhân thế. Đạo vàng một thuở, kế tiếp truyền thừa, phụng mệnh Tổ thầy truyền trì Tổ Đạo, làm cho Tăng đoàn hòa hợp, Hệ phái tăng huy, Đạo vàng xán lạn, tứ chúng đồng tu, lục hòa cộng trụ, một cây sáu nhánh, bông trái sum xuê.

Với đức tính vị tha vô ngã, nhiếp hóa mọi người, Hòa thượng đã làm cho những Tăng Ni, Phật tử hữu duyên phát khởi tín tâm, tu hành tinh tấn, vững bền đạo nghiệp, tiến bước trên đường giải thoát. Dù ở cương vị nào, Hòa thượng cũng luôn luôn thể hiện tinh thần Đạo pháp, nghĩa đồng đạo, đồng môn, đoàn kết hòa hợp trong tinh thần người con Phật.

Với tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, bằng hạnh nguyện vô ngã vị tha, Hòa thượng đã nỗ lực tham gia công tác từ thiện xã hội một cách không mệt mỏi. Đặc biệt, trong công tác Phật sự mà Giáo hội phát động, Hòa thượng luôn luôn hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao, ủng hộ Phật pháp, đào tạo Tăng tài cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà, góp phần phụng sự nhân sinh, phát triển xã hội phồn vinh văn minh hạnh phúc, xây dựng và trang nghiêm Tịnh độ tại thế gian.

Trong công tác xây dựng trùng tu Tam bảo, Hòa thượng đã khai sơn Tịnh xá Ngọc Mỹ Cam Ranh, nỗ lực Tịnh xá Ngọc Cẩm phố cổ Hội An, Tịnh xá Ngọc Truyền, Tịnh xá Ngọc Hương (đảo Cù lao Chàm) tất cả được trang nghiêm tốt đẹp, xứng đáng là cơ sở Tự viện của Giáo hội tại địa phương, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam và biệt truyền của Hệ phái Khất Sĩ. Quả thật: “Giữ gìn Tổ ấn Tông phong. Tốt đời đẹp đạo giữa lòng nhân gian”.

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Giáo hội, Hòa thượng đã cùng chư Tôn đức Giáo phẩm các tổ chức Giáo hội, hệ phái Phật giáo góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo tỉnh Quảng Nam phát triển trang nghiêm, vững mạnh.

Trên cương vị là một trong những vị giáo phẩm tiêu biểu lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà và Hệ phái, bằng tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, với hạnh nguyện vô ngã vị tha gần 50 năm Hoằng dương Chánh pháp, trải thân hành đạo, Hòa thượng đã nỗ lực tham gia công tác Phật sự của Giáo hội từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, trong nhiều khóa liên tiếp, Hòa thượng là Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Vì thế, Hòa thượng được Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh nhà cung thỉnh vào ngôi vị Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hội An; đồng thời, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012) Hòa thượng được Đại hội suy tôn vào ngôi vị thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày về cõi Phật.    

Đối với Hệ phái Khất Sĩ, với Giáo đoàn, Hòa thượng là một trong những thành viên ưu tú, là hàng giáo phẩm tiêu biểu của Hệ phái, với cương vị Phó Trị sự Trưởng Giáo đoàn V, Hòa thượng đã tiếp tục tâm nguyện của Quý Hòa thượng tiền nhiệm, khuyến hóa Tăng Ni, Phật tử tăng cường đạo lực, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, làm mô phạm cho Tăng Ni, Phật tử; phát triển Giáo hội, Hệ phái ngày càng vững mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc.

Thế những tưởng trên bước đường Du Tăng Khất Sĩ, thừa hành Phật sự tại nhân gian, Hòa thượng còn thác tích lâu hơn nữa, để cùng chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Hệ phái làm hải đăng định hướng cho Tăng Ni, Phật tử trên đường về bến Giác. Nào ngờ đâu, một phút vô thường, huyễn thân tạm xả, Ta bà hóa mãn, Tịnh độ Hoa khai, tùy duyên ứng hiện, đến đi vô ngại, như những cánh nhạn giữa trời không, bóng trăng in đáy nước, Hòa thượng đã an nhiên thu thần viên tịch, để lại cho đời cho đạo tấm gương đạo hạnh sáng ngời. Quả thật: “Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người như huyễn. Tử sinh nào có, nương thuyền từ độ kẻ trong mê”.

Nhưng sự ra đi vĩnh viễn của Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất Sĩ nói riêng. Sự mất mát này, chúng tôi cũng như Tăng Ni, Phật tử không sao tìm lại được trong cuộc đời nhân thế của kiếp hiện tại. Hỡi ơi! “Người xưa nay đã còn đâu. Chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương. Ra vào lòng dạ vấn vương. Bóng hình Hiền sĩ du phương vô cầu”. Song, công đức và đạo hạnh của Hòa thượng đối với đạo pháp, chúng sinh vẫn còn sống mãi trong tâm tư của người con Phật và trong trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

Hôm nay, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, chúng tôi xin thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin đốt nén hương lòng kính dâng lên cúng dường Giác linh Hòa thượng, để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp. Xin Giác linh Hòa thượng hãy từ bi gia hộ cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam nói chung, Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất Sĩ – Thành viên thống nhất trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng, tín tâm kiên cố, đạo hạnh vuông tròn, nối chí Tổ sư, truyền thừa đạo mạch, làm tốt Đạo đẹp Đời.

Thôi, nơi thế giới Niết-bàn vô tung bất diệt, Giác linh Hòa thượng hãy ngao du tự tại, vận thần thông an trụ Cửu Liên đài, chứng Pháp thân thể nhập Ta-bà, tiếp tục thực hành hạnh Du Tăng Khất Sĩ trong những kiếp lai sinh của trần thế, trên đường hóa đạo thong dong tự tại, như Đức Thế Tôn đã dạy:

“Hữu vi là pháp vô thường

Sớm còn tối mất vô phương vững bền

Một khi sinh diệt đã xong

Niết-bàn an lạc thong dong tháng ngày”.

Xin bái biệt Hòa thượng.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Giáo hội Phật giáo VN viếng tang cố Hòa thượng

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan