CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lưu niệm khóa tu truyền thống NGHPKS lần 17

19

Khóa thiền tổ chức suốt bảy ngày

Tu học pháp môn Tổ chỉ bày

Truyền thừa giáo pháp gìn chánh niệm

Thống nhất pháp môn chí miệt mài

Giới luật tinh nghiêm lời Phật dạy

Định thiền gom ý Tổ hoằng khai

Huệ sáng chiếu soi ngời ngời tỏa

Lần về Bảo sở ấn Như Lai

Thứ lớp phân minh hàng Thích Nữ

Mười mươi tròn vẹn với bổn hoài

Bảy phần thánh đạo nêu gương báu

Tại nơi phố cổ được hiển bày

Tịnh thanh chiếu sáng lưu ly hiện

sạch não phiền chứng đắc ngay

Ngọc lành ẩn hiện trong nhân loại

Châu báu muôn đời chẳng hề phai

Hội đủ nhân duyên thuyền giáo hội

An tịnh thanh bình đạo mở khai

Đà nơi địa phận miền Trung - Việt

Nẵng một danh lam thắng cảnh rày

Năm mới tháng Giêng mùa xuân đẹp

Ất ghi dấu ấn cảnh Bồng Lai

Mùi thiền đạo pháp hương lan tỏa

Hai pháp học hành ấn chứng ngay

Ngàn hoa đua nở gương đức hạnh

Không không vạn pháp tỏ rạng bày

Trăm năm ghi tạc người Thích tử

Mười phương ảnh hiện đức Như Lai

Lăm tòng chánh báo cùng y báo

Khất sĩ huỳnh y chiếu miệt mài

Chúc mừng chánh pháp hoằng dương khắp

Giáo hội Ni lưu rộng trải dài

Độ chúng hằng sa về cõi Phật

Nương thuyền Bát Nhã đến Bồng Lai

Niết-bàn tịnh lạc an vui mãi

Giải thoát luân hồi bổn nguyên lai.

    Chia sẻ với thân hữu: