CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày thứ 6 của khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 19

Sáng nay, ngày 09/03/Bính Thân (nhằm 15/04/2016), là ngày tu thứ 6 của khóa tu, Hòa thượng Thiền chủ đã chia sẻ phần trí tuệ trong Pháp học Sa di do đức Tổ sư Minh Đăng Quang chỉ dạy. Hòa thượng khẳng định việc tu học của người xuất gia phạm hạnh cần phải thành tựu quả vị Tu đà hườn hay Nhập lưu quả thì con đường tới Niết bàn mới không bị lệch hướng, như trong Diệt Lòng Ham Muốn dạy rằng: “Lìa cha mẹ, bỏ nhà cửa đặng nhập đạo, một lòng quyết chí học hỏi cho rõ chơn tâm, bổn tánh, và hiểu thấu phép vô vi của Phật, tức là thành một vị Tu Đà Huờn.” Người tu phải quyết chí tìm học chân đạo, thấu rõ pháp giải thoát mà chư Phật hằng giảng dạy, đó mới là mục đích chân chánh mà ta đã chọn.

Và chính đây cũng là mục đích của đức Tổ sư nối truyền khi xưa, Ngài nối truyền pháp của bậc Thánh, pháp đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, thượng trí, giác ngộ Niết bàn, chứ không phải Ngài thừa truyền pháp hữu lậu đưa chúng sanh vào trong ba cõi.

Hòa thượng nêu ra năm phương pháp đưa đến sự minh triết, thành tựu trí huệ, đạt đến chỗ vô vi của Phật, thấu rõ chân tâm bản tánh.

1/ Phải năng xem kinh, đọc sách

2/ Phải năng biên chép và ghi nhớ

3/ Phải năng suy cứu và thực hành để tìm đạo quả

4/ Phải năng soạn dịch nghĩa lý Phật pháp

5/ Phải năng tụ họp để biện luận về sự yên vui.

Cuối cùng, Hòa thượng khuyến tấn chư vị hành giả trong việc học, nghiên cứu, suy tầm đều phải hướng về mục đích của sự giác ngộ, còn việc tu thì luôn tinh tấn trong từng oai nghi để đoạn trừ ác bất thiện pháp để đạt đến bến bờ an lạc.

2a

2b

2c

* Video buổi giảng của Hòa thượng Giác Giới (p.1)

* Video buổi giảng của Hòa thượng Giác Giới (p.2)

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan