CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nhớ Ngài Tri sự

3 TLGiacNhu

 

1.

Nhớ Ngài Tri sự ly trần

Trong năm Quý Hợi vắng lần bóng Tăng

Hôm nay, Ngài được siêu thăng

Cúi đầu đảnh lễ đức hằng vô biên.

2.

Ngài đi dạo khắp các miền

Nhiều năm kinh nghiệm pháp thiền dồi trao

Đức ngài Tri sự tuổi cao

Hạnh tu khất thực công lao rất nhiều.

3.

Cả đoàn Tăng lữ kính yêu

Cùng chư thiện tín thảy đều mến thương

Đạo mầu Ngài được tán dương

Pháp lành Ngài dạy chơn thường nghĩa nhân.

4.

Hạnh tu Khất sĩ thanh bần

Tam y, nhất bát xả thân tu hành

Đói no đấp đổi tùy thân

Giờ giờ phút phút chuyên cần sử kinh

5.

Giới điều Ngài khéo giữ gìn

Cũng không sắc tướng âm thinh bên ngoài

Cũng không áo mũ cân đai

Nhớ lời Tổ dạy ngày ngày tiến tu

Theo thời khắc biểu công phu

Ngày nay yên giấc nghìn thu Niết bàn.

                                TX. Trung Tâm, 18/4 năm Đinh Dậu - 2017

HT. Thích Giác Tường

    Chia sẻ với thân hữu: