CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nhớ ơn Sư Tổ

 Ngồi nhìn thấy ngọn tâm đăng

Lòng con nhớ Tổ tài năng phi thường

Sanh nhằm lúc nhiễu nhương giặc giã

Tu vào thời vàng đá chiến tranh

Quê hương bom đạn tung hoành

Lòng người thay đổi chúng sanh khổ đời

Tổ thắp sáng đuốc trời tỏ rõ

Minh Đăng Quang tuổi nhỏ tài cao

Mười năm gẫm chẳng là bao

Thế mà Ngài đã dương cao pháp lành

Khất Sĩ đạo trì hành giác chánh

Hạnh xuất gia dưỡng tánh tu tâm

Măng tre mầm lại nẩy mầm

Cà sa oai đức âm thầm vươn lên

Lập tịnh xá xây nền hỷ xả

Tạo cà sa gieo quả từ bi

Đắp đường giác ngộ tứ y

Dẫn đoàn Tăng lữ bước đi lục hoà

Đời thấy rõ tu là cội phúc

Hướng quay về mến phục Tăng Ni

Cùng trì Ngũ Giới, Tam Quy

Trở thành cận sự hộ trì người tu

Giống lúa tốt bội thu phát triển

Chánh pháp hành vinh hiển khắp nơi

Là thuyền trí huệ cứu đời

Pháp Hoa, Bát Nhã đồng thời thơm hương

Bát Nhã trí lên đường thoát tục

Pháp Hoa tâm diệt dục công phu

Duy trì mạch mạng cần tu

Nợ trần nhẹ phủi thiên thu an lành

Gốc thêm to nở cành lá tốt

Hoa trái nhiều kết hột đầy đông

Tựa như ruộng lúa nhàn ông

Bội thu phát triển đạo lòng khắp nơi

Nhớ ơn Tổ, ba đời Khất Sĩ

Hạnh Tỳ-kheo, Chơn Lý Tây Phương

Cứu đời ban trải tình thương

Đồng thuyền chung bến dựa nương trọn lành

Kể ngày ấy vãng sanh cực lạc

Hạnh xuất gia giải thoát nghiệp trần

Chữ thanh ẩn dưới chữ bần

Chữ tâm đạo ẩn nơi thân phàm mình

Khất Sĩ đạo trì bình khất thực

Áo cà sa oai đức là đây

Hết rồi cảnh ảo bèo mây

Đường xưa mây trắng vui vầy thiền-na

Vào học đạo ấy là giải thoát

Dưỡng tánh lành Cực Lạc Tây Phương

Vãng sanh sống cảnh phi thường

Lục hoà đoàn kết theo đường Như Lai

Như là đúng xưa nay theo Phật

Lai là về cõi thật bình an

Gọi là xứ Phật Tây Phang

Toà sen chánh giác hào quang tinh thần

Sống theo Phật trong ngần hạnh phúc

Người người lo diệt dục hoàn chơn

Gọi là bòn phước gieo nhơn

Sống lành, sống đẹp, sống hơn mọi người

Ơn Sư Tổ độ đời khất sĩ

Thắp ánh đèn chơn lý xuất gia

Mỗi ngày Giáo hội thăng hoa

Đạo tràng tịnh xá hiện ra thêm nhiều

Mỗi ngày tu sớm chiều vui vẻ

Thế hệ này tuổi trẻ tiến xa

Tâm lành như ánh trăng ngà

Thái dương muôn thuở vẫn là như xưa

Công Sư Tổ nắng mưa dầu dãi

Đức độ đời đâu ngại gian lao

Tình thương muôn thuở đồng nhau

Nữ nam không khác đồng câu một nhà

Dạy người tu lục hoà đoàn kết

Lập Tăng đoàn hạnh nết sống chung

Y vàng bát đất tạm dùng

Nối truyền Chánh pháp tao phùng nhơn duyên

Chơn lý ấy hữu duyên mở ngõ

Nhẫn làm đầu loại bỏ tham sân

Tổ Sư thắp ánh tâm đăng

Đường xưa lối cũ vẫn hằng còn đây

Hạnh Tỳ-kheo đủ đầy phước báu

Tăng thường trụ Tam Bảo hằng còn

Mỗi người mỗi nước mỗi non

Hành tứ y pháp như con một nhà

Tây phương ấy Tăng Già hoà hợp

Đồng cư độ các lớp giống nhau

Đời phân hai chữ thấp cao

Không hoà mới bị buồn đau não nề

Nếu biết cội bồ đề một gốc

Nhiều nhánh lá sắc vóc khác nhau

Mới thành tàng lớn tươi màu

Phủ che cho gốc năm nào bình yên

Phật đắc đạo nhờ thiền tỉnh giác

Tổ nối truyền y bát cà sa

Tu theo Bát Nhã, Pháp Hoa

Hỷ xả liền đắc thật là quá nhanh

Bởi thế nên chúng sanh hoan hỷ

Vì hạnh lành Khất Sĩ cao siêu

Trì bình kẻ quý người yêu

Khất thực kết quả trăm điều phước duyên

Đời lắm chuyện đảo điên huyền ảo

Đạo nhiệm mầu quý báu chánh chơn

Người tu hạnh phúc nào hơn

Đức tài vẹn đủ thái sơn cao vời

Tu càng lâu người trời càng kính

Thiền càng sâu trí tĩnh sáng thêm

Kiên trì chẳng kể ngày đêm

Nhất tâm nhập vào thềm tuệ tri

Tổ liễu ngộ hành trì thừa kế

Phật mở khai pháp thể từ bi

Hoan hỷ xả bỏ thoát ly

Hành Như Lai sứ bước đi rõ ràng

Sư Tổ Minh Đăng Quang Khất Sĩ

Tăng Trưởng Đoàn Chơn Lý Du Tăng

Tứ y diệt lối trầm thăng

Lục hoà đoàn kết làm căn bản thiền

Tâm hoan hỷ lòng hiền là Phật

Hạnh từ bi vạn vật an lành

Pháp gì cũng ở chúngsanh

Trong phàm có Phật tu thành không xa

Tu theo Phật thật là rất khó

Khó là do không bỏ não phiền

Càng phiền càng bị đảo điên

Bớt phiền thì tỏ sáng liền Minh Đăng

Không cần phải rèn văn luyện võ

Chỉ kiên trì chịu khó như xưa

Tự lòng tôn kính Phật thừa

Từ bi hỷ xả sớm trưa ghi lòng

Học thấu suốt tỏ thông pháp nhiệm

Tuvuôngtrònđốntiệnviên minh

Phật tâm có sẵn nơi mình

Công phu tinh tấn an bình đâuxa

Khất Sĩ đạo ấy là Phật đạo

Bước du phương mở lối vạn niên

Vừa tu vừa tạo phước điền

Vừa học vừa dạy nối liền huệ tâm

Ơn sư Tổ ngàn năm tỏ rạng

ĐứcTôn Sư mãi sáng lòng con

Còn trời còn nước còn non

Còn đời còn đạo vẫn còn Tôn Sư

Nhớ ơn Tổ và chư Tôn đức

Đã dày công nối luật Tăng-già

Chơn truyền y bát Thích Ca

Pháp tu tối thắng ái hà thoát qua

Vĩnh Long ấy quê nhà Tổ ở

Cầu cái Vồn muôn thuở ra đi

Bình Minh vàng bóng huỳnh y

Phương xa con nhớ dệt thi đôi dòng.

Ấn Độ, 01/02/Ất Dậu

    Chia sẻ với thân hữu: