CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nhớ ơn Thầy

 

Biển trần thế thét gào đêm tối,

Kiếp nhân sanh đắm đuối dòng mê.

Khó khăn nguy hiểm sá nề,

Buồm trương hạnh nguyện Bồ đề độ sanh.

Tìm vớt kẻ linh đinh chới với,

Đem lên thuyền rửa gội bùn nhơ.

Đưa sang bến giác kịp giờ,

Tây phương về đó nương nhờ Phật ân.

Con chìm đắm biển trần thọ khổ,

Thầy từ bi tế độ vớt lên.

Mặc thì áo giới ấm êm,

Ăn thì sữa pháp, cơm thiền nuôi thân.

Ghi nhớ mãi công ân Thầy Tổ,

Xót thương hằng dạy dỗ lắm phen.

Như đem ánh sáng ngọn đèn,

Rọi vào tâm trí tối đen mịt mờ.

Ngày qua ngày nương nhờ ánh sáng,

Lần nhiều lần tỏ rạng tâm mê.

Vun phân tưới nước Bồ đề,

Nẩy cành vô ngã, trổ huê chơn thường.

Lòng tịnh lặng soi gương Bát Nhã,

Chí công phu kết quả Niết bàn.

Giới trì, nghiệp dứt, tâm an,

Khai đàng phước đức, lấp đàng tội duyên.

Ân Thầy Tổ vô biên khó tả,

Hơn biển non hơn cả hư không.

Lấy chi sánh ví cho đồng,

Biết chi đền đáp xứng công vô lường.

Phát đại nguyện hoằng dương Chánh Pháp,

Rải từ bi cùng khắp chúng sinh.

Thương người như Phật thương mình,

Độ người như Phật độ sinh thuở nào.

Tom góp được công lao chút đỉnh,

Chí thành xin lễ kính cúng dưng.

Phước lành hồi hướng thượng từng,

Phước lành lễ phẩm cúng dường Tôn Sư.

Niềm tin tưởng khư khư tấc dạ,

Những mong cầu đức cả chứng minh.

Pháp môn kiếp kiếp phụng hành,

Pháp thân kiếp kiếp kính thành phụng tôn.

    Chia sẻ với thân hữu: