CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nhớ Thầy

 

Di huấn Thầy trao "...chẳng thất tuần..."

Chẳng màn cứu rỗi của quần sinh

Tự đi, tự đến tìm phương trụ

Chờ kiếp lai sinh độ nhân quần…


Vâng theo di huấn Thầy tường tận

Thiết lễ trai duyên tưởng niệm Người

Đồng bào Phật tử về đông lắm

Sư Phụ ơi, Người thấu tỏ chăng?


Trĩu nặng lòng con một góc riêng

Thầy ơi nỗi nhớ siêng tâm niệm

Lưu dạ bồi hồi …đêm gặp cuối

Có tình thương là có nhân duyên

 

Chẳng còn ai để nói chuyện Thiền

Chẳng còn thỏ thẻ năm giới nghiêm

Sanh tâm phiền não Đạo sao lớn

Vững chí bền tâm dạ sắc son.

 

Mái cốc am tôn bạc củ màu

Mà ôm nghĩa nặng lẫn tình sâu

Dung thông Đạo cả niềm Chơn lý

Một tấm y sờn vượt ngàn lau.

 

Xin thắp nơi đây một nén lòng

Thầy ơi nghìn thu …bóng xa xăm

Trong con vẫn sáng Thầy muôn dặm

Trên lộ trình tu ngọn đèn chong.

 

Nước có non xa thấy bềnh bồng

Cành Sa –la nọ vẫn thong dong

Thầy về non cảnh tìm chơn lý

Gió lặng như tờ một khoảng không.

 

Hôm nay chấp bút ghi dòng lệ

Mà khắc ghi tâm đoạn lìa mê

Mà đi đi thẳng tìm chân Đạo

Độ chúng quần sanh nghĩa giả hề.

                                                   Tp. HCM 16/ 6/2013 – Kỉ niệm ngày của Cha

    Chia sẻ với thân hữu: