CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nhớ thương Thầy hiền

Giáp năm tưởng niệm đến ngày,

Hiếu đồ pháp quyến thiết trai cúng dường.

Hiệp về tề tựu Ngọc Phương,

Hiệp về dâng lễ nhớ thương Thầy hiền.

Nhớ Thầy tài đức chu viên,

Thương Thầy hành đạo phát nguyền khắc tâm.

Nhớ Thầy thuyền giác vững cầm,

Thương Thầy thay Tổ nhiều năm dãi dầu.

Nhớ Thầy rộng bủa ân sâu,

Thương Thầy độ chúng há cầu chúng thương,

Nhớ Thầy vạch lối khai đường,

Thương Thầy thuyết pháp phô trương đạo vàng

Nhớ Thầy khổ hạnh gian nan,

Thương Thầy lao nhọc chẳng màng đến thân.

Nhớ Thầy vì đạo vì dân,

Đấu tranh vì nước chẳng cần hiểm nguy.

Nhớ Thầy dìu dắt chúng ni,

Chí bền bao bọc kiên trì chở che.

Che no che ấm vẹn bề ,

Che đường tu học che nghề tương lai

Ân thâm nghĩa trọng đức dày,

Ân thâm nghĩa trọng há phai gương lành.

Chúng con tâm kính chí thành,

Chúng con gắng học gắng hành tinh chuyên.

Cầu Thầy phò hộ trợ duyên,

Chúng con đoàn kết phát nguyền cần tu

Nhớ Thầy bền chí công phu ,

Thương Thầy rán vẹt mây mù phủ đoanh

Chúng con tiếp nối nguyện lành

Chúng con chung sức thực hành pháp môn.

Mặc dầu Thầy khuất ngàn non,

Nhưng đời đạo hạnh Thầy còn sáng trong ,

Kim ngôn ghi dạ khắc lòng

Lưu tồn pháp bảo nguyền mong nối truyền.

Nay Thầy quả mãn công viên,

Con bầy chới với bám thuyền lênh đênh.

Sóng to gió lớn tròng trành,

Biết ai lái vững đưa mình đến nơi,

Con bầy đau xót Thầy ơi !

Con bầy đau xót mồ côi dại khờ.

Nhìn Thầy ngồi tịnh lặng lờ,

Không lời nhắc nhở làm thơ làm bài !

Ai siêng ai biếng mặc ai,

Ai làm hay dở, dở hay mặc tình.

Xót xa đau đớn tâm linh,

Tự mình đè nén, tự mình lặng yên.

May thay còn bậc đức hiền,

Còn Tân Ni trưởng còn kềm thuyền sen.

Còn kềm vững lái vững then,

Còn đưa đại chúng lướt lên băng ngàn.

Còn khuyên chống đỡ Đạo Tràng,

Còn khuyên hoà hợp kết đoàn chung lo.

Thay Thầy lãnh đạo dạy trò,

Chúng con hết sự giày vò thở than.

Mong Thầy bủa ánh Từ Quang,

Hộ Tân Ni trưởng kiện khang tinh thần.

Hộ chư đại chúng vui an,

Hộ trong Hệ phái đạo tràng thạnh hưng.

    Chia sẻ với thân hữu: