CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Niệm ân

CHanh 1

Con về thắp nén tâm hương

Trang nghiêm ngày lễ đại tường Ân sư

Kính nhớ công hạnh đại từ

Một đời ban rải vô tư xa gần

Kính nhớ đại đức, đại ân

Dấn thân phụng đạo, gian truân không màng

Ân sâu thành lập đạo tràng

Tiếp Tăng độ chúng gương vàng nêu cao

Pháp âm sóng bủa dạt dào

Đưa người khỏi chốn ba đào lợi danh

Kính dâng tấc dạ chí thành

Niệm tưởng ân đức độ sanh thuở nào

Trung Tâm đèn huệ nêu cao

Viện trưởng Hành đạo công lao sâu dày

Minh Đăng Pháp viện đắp xây

Ngày nay rạng rỡ công thầy còn ghi

Viện Truyền thống ở Ca Li

Tăng-già Khất sĩ truyền trì phương xa

Nối truyền chánh pháp Thích-ca

Đạo Phật Khất Sĩ Tăng-già hoằng khai

Kể sao cho hết công dày

Tăng Ni tứ chúng thọ rày đức ân

Mây từ, mưa pháp đượm nhuần

Nay còn đâu nữa chân nhân đại tùng

Khói hương quyện tỏa hư không

Cầu xin linh giác chứng lòng chúng con

Dầu cho sông cạn núi mòn

Tấm lòng tứ chúng vẫn còn niệm ân.

    Chia sẻ với thân hữu: