CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Noi gương Sư Bà con quyết chí xuất gia

tieuthienĐối với con, trong thế gian này không ai bằng Sư Bà. Sư Bà là Bồ tát, là Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, là Trưởng tử Ni của Đức Tổ sư, dẫn dắt chúng sanh tu hành. Sư Bà đã dạy những người đệ tử xuất gia và tại gia học theo gương hạnh của Phật.

Sư Bà đã dạy:

Tu có học mới rạng ngời Chánh Pháp,

Học có tu mới lợi đạo, ích đời.

Trong hai câu thơ trên Sư Bà đã nói rằng:

Chúng ta vừa tu vừa học mới làm rạng ngời Chánh Pháp. Còn vừa học vừa tu mới lợi ích cho đạo pháp và dân tộc đất nước chúng sanh.

Sư Bà rất yêu thơ, Ngài làm rất nhiều bài thơ và những bài thơ của Ngài được in thành sách Đóa Sen Thiêng đã đạt được kỷ lục, và những bài kinh kệ trong Kinh Tam Bảo, Tinh Hoa Bí Yếu. Chúng con học thuộc được rất nhiều bài thơ của Sư Bà, bài nào cũng rất hay, nhưng vì con còn nhỏ, trí con còn non nớt nên chưa hiểu hết được ý nghĩa sâu sắc trong các bài thơ kệ. Trong những bài kinh, bài kệ của Sư Bà, con tâm đắc bài Xuất Gia:

Pháp ngôn thấu nhập mặc y vàng,

Đạo hạnh kiên trì bát được mang.

Quỳ giữa Phật tiền xin thọ giới,

Nhờ ơn Tăng chúng nhận vào hàng. (Xuất Gia)

Có nghĩa là: Sư Bà đã quỳ trước mặt Tổ Sư xin xuất gia và được thọ giới đắp chiếc y vàng và hôm nay chúng con cũng đã được quý Sư Bà, Sư Phụ, Sư Thầy cho xuống tóc xuất gia. Con đã tu được bốn năm còn sáu năm nữa thì con cũng được thọ giới đắp y vàng như Sư Bà. Vừa xuất gia xong thì Sư Bà đã được Đức Tổ sư ban cho một cái bát vàng thì con cũng vậy khi mới vô tu lúc chưa tròn 18 tuổi thì con được cái bát nhôm trắng khi đầy 18 tuổi thì được cái bát đen.

Y vàng, thân mặc luôn luôn,

Bát vàng, tay giữ in khuôn Phật dòng. (Nhìn Thế Cuộc)

Sư Bà đã quỳ trước mặt Tổ sư xin thọ giới và con cũng vậy, sẽ quỳ trước mặt quý Sư Bà, Sư Phụ, Sư Thầy xin thọ giới. Sư Bà đã được Tổ sư nhận làm đệ tử và con cũng vậy được Sư Phụ, Sư Thầy nhận làm đệ tử.

Sau khi được xuất gia, Sư bà được Đức Tổ sư giao cho lãnh đạo Ni giới, Sư bà đã phát nguyện hóa độ chúng sanh:

“Bao giờ đạo quả đúng cơ duyên

Phật chứng cho con chở chiếc thuyền

Về đến bến xưa con rước độ

Chúng sanh thoát khổ trọn lời nguyền”.

Có nghĩa là: Sư Bà vì chúng sanh mà rời khỏi nhà cắt tóc xuất gia để cứu độ chúng sanh hết đau khổ, Sư Bà đi đến đâu thuyết Pháp tới đó nên có những người nghe lời thuyết Pháp này xong thì xin vô chùa cắt tóc xuất gia và làm đệ tử của Sư Bà, từ đó Sư Bà có rất nhiều đệ tử. Sư Bà cầu nguyện với Đức Phật, Đức Tổ sư chứng minh cho Sư Bà chở chiếc thuyền tiếp rước hóa độ chúng sanh lên bờ giác.

Với tấm lòng từ bi vị tha, Sư Bà đã phát nguyện hiện thân nữ nhân để hóa độ chúng sanh:

Con nguyện hiện thường kiếp nữ thân,

Bởi bao phụ nữ khổ trong trần.

Tiện bề thân thiện con dìu dắt,

Dầu phải cực lòng lốt phụ nhân. (Con Nguyện)

Sư Bà đã cứu vớt những nỗi khổ đau của mọi người, Sư Bà lập nhà tình thương cho những trẻ mồ côi và lo cho Ni chúng cho đến lúc Sư Bà viên tịch. Sư Bà là cội cây che chở cho chúng con và chúng sanh trên bước đường tu học giải thoát. Con xin hứa làm theo những lời dạy của Sư Bà để tu học tinh tấn cho đến ngày thành công đắc quả:

Ngày đã cận cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa.

Định Huệ không thiếu không thừa,

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

Con có bài câu thơ thành kính dâng lên Sư Bà:

Ni Trưởng một người con hiếu thảo

Lại là người hiểu đạo sâu sa

Quy y Phật Pháp Tăng Già

Noi theo gương Tổ Ta Bà độ sanh.

Thân một bát du hành Nam Bắc

Với tâm thành son sắt vị tha

Xứng là trưởng nữ Thích Ca

Đưa người thoát khổ về nhà Như Lai.

    Chia sẻ với thân hữu: