CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


NT. Huỳnh Liên - Đóa sen cao quý mãi tỏa sáng

Ngày 19 tháng 3 năm Đinh Mão, ngày Môn đồ pháp quyến chúng con hằng ghi nhớ mãi… Đó là ngày Ni trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ của chúng con: Phật hạnh đã viên mãn, Phật đạo đã viên thành, cao đăng Phật quốc, để lại trong lòng chúng con niềm kính quý vô biên, tiếc thương vô hạn… Dù vậy, hình bóng Ni trưởng vẫn còn sống mãi trong sự nghiệp trí tuệ, giải thoát của chúng con và biết bao Phật tử.

Chí bất khuất vì hạnh phúc tự do,

Chiếc áo Khất sĩ làm vẻ vang trong Ni giới,

Nguyện kiên cường, cho Hòa bình độc lập,

Tấm thân nữ lưu nêu gương sáng chốn Tòng Lâm.

(Hòa thượng Thích Từ Thông)

Hồi tưởng lại hình bóng cố Ni trưởng là hiện thân của Bồ tát, của đức từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha. Nối gót các bậc Tôn Túc trong sứ mệnh phụng sự chúng sanh là cúng dường Chư Phật, hoằng truyền chánh pháp làm tốt Đạo, đẹp đời. Đạo nghiệp của Ni trưởng là kết tinh giới đức và trí tuệ. Hoàn cảnh đất nước càng phức tạp bao nhiêu thì khả năng giáo hóa của Ni trưởng càng thể hiện thiện xảo bấy nhiêu. Hoài bão của Ni trưởng thật cao quý, tất cả cuộc đời Ngài hy sinh cho Đạo pháp và Dân tộc:

Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn đạo pháp, cho tình quê hương.

(Ni trưởng Huỳnh Liên)

Với hạnh nguyện làm chiếc thuyền đưa rước phái nữ, Ni trưởng đã nỗ lực lèo lái Giáo hội Khất sĩ Ni giới, song song con thuyền Giáo hội Tăng già, truyền thừa Phật pháp sâu rộng trong quần chúng nhân gian. Nhờ bi nguyện bao la, đức độ từ hòa và tinh thần không mòn mỏi, dẫu rằng giới nữ lưu tay yếu chân mềm, nhưng nghị lực không mềm yếu.

Sự hiện diện của Ni trưởng Huỳnh Liên trong 65 năm ở cõi trần gian – thật ngắn ngủi so với chiều dài lịch sử của đạo Phật và nhân loại, nhưng ý nghĩa lại vô cùng quan trọng, vô cùng thẩm thấu và chan hòa. Chúng con – những thế hệ hậu học, dù chưa một lần trực tiếp nhận được ân đức, những lời chân truyền đạo lý, chưa một lần quỳ dưới gót chân sen của Ngài để đảnh lễ, nhưng đối với chúng con, Ngài là tất cả. Vì sao? Vì người xưa đã nói: “Bậc hiền nhân trí đức, chỉ cần nhìn qua cửa sổ, nhưng đã quán thông cả thiên hạ. Chỉ cần rảo bước chốn liêu phòng, nhưng dấu chân, âm ba chan hòa khắp cả mọi nơi” (Khổng tử, Mạnh tử). Tại sao? Vì Ngài đã đi bằng tâm, nói bằng tâm và hành động bằng tâm, nên Tâm – Tâm giao hợp, cảm thông. Thấm nhuần ân đức hộ trì của Ngài, biết bao Phật sự của Giáo hội đều được thành tựu như ý, nhất là Tăng Ni, Phật tử Việt Nam cảm thấy ấm lòng, an dạ tu tâm, hành đạo và càng củng cố niềm tin đạo pháp. Quả thật, như cổ đức nói:

Duyên xưa biết mấy nhiêu đàng,

Bây giờ xem lại rõ ràng là đây.

Từ những ý nghĩa ấy, Ni trưởng Huỳnh Liên mãi luôn là đóa sen cao quý tỏa sáng trong lòng Ni giới Hệ phái Khất sĩ chúng con nói riêng cùng hàng Phật tử Việt Nam nói chung. 28 năm đã trôi qua kể từ ngày Ngài trở về thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, không còn hiện hữu để chứng kiến sự phát triển, sự hưng thịnh của Giáo hội Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, song công đức và sự hiện diện của Ngài trong lòng Tăng Ni, Phật tử, là trang sử vàng son của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, vẫn còn sống mãi với thời gian vô cùng, không gian vô tận. Ngài luôn là tấm gương để chúng con noi theo, học tập góp phần giữ gìn thiện căn công đức, để tô bồi đạo pháp, vững bước trên đường hành đạo và mãi hiện diện trong chánh pháp, với pháp thân bất diệt của người tu. Quả thật:

Dù cho Ni trưởng đã xa,

Quê hương vẫn giữ bao la bóng Ngài.

Pháp thân tỏa sáng liên đài,

Vườn hoa Hồng Phúc hương bay ngút ngàn.

    Chia sẻ với thân hữu: