CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng hành giả (Huệ Tấn)

Pháp viện toả bóng hào quang

Cho con học tập theo hàng Ân sư

Trau tâm, giồi tánh, không hư

Học cho đủ hạnh vị Sư, vị Thầy

Chúng con luôn nhớ ơn này

Ra công gìn giữ những gì Thầy trao

Nguyện cùng huynh đệ với nhau

Tu theo hạnh Phật đắc mau quả thành.

 

CẢM TÁC KHOÁ BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH LẦN V

 

KHOÁ là kiềm giữ tâm mình

TU là sửa đổi ngoại hình, trong tâm

BỒI cho đạo hạnh thậm thâm

DƯỠNG cho tâm tánh không lâm khổ sầu

ĐẠO Phật là đạo nhiệm mầu

HẠNH Phật là hạnh đứng đầu trong Tăng

SA-môn giữ giới chuyên tâm

DI theo hạnh Phật đắc thành quả cao

TẬP cho huynh đệ với nhau

SỰ nghiệp giác ngộ chóng mau đắc thành

LẦN lần tướng hảo hiện rành

THỨ cho những chuyện không lành đã qua

NĂM điều tốt sẽ hiện ra

TẠI, do, vì, bởi tâm ta tạo thành

PHÁP Phật đệ tử xin hành

VIỆN học Phật giáo tập tành người tu

MINH Quang mãi chẳng mờ lu

ĐĂNG như trăng sáng xóa u cõi phàm

QUANG chiếu những kẻ siêu phàm

THÀNH công trên bước đường làm Như Lai

CÔNG thành ý nguyện toại bày

TỐT cho tất cả muôn loài chúng sanh

ĐẸP người Khất sĩ tu hành

NHẤT tâm tề ý hành thành Thế Tôn.

Huệ Tấn

Giáo đoàn VI

    Chia sẻ với thân hữu: