CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng hành giả (Tập sự Liên Hữu)

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức chứng minh

Chín ngày tu học qua, được sự chỉ dạy và dìu dắt của chư Tôn đức Tăng Ni, chúng con tinh tấn tu học và nhận ra nhiều điều quý báu.

Mỗi người, mỗi xứ, mỗi quê

Bước vào Pháp viện đề huề đệ huynh

Buồn vui của mỗi chúng sinh

Bước vào khóa học quên mình lo tu

Thầy Tổ dạy cách công phu

Bối cảnh, cảm xúc hiền nhu tập thành

Dị đồng quan điểm phát sanh

Cùng tu cùng học tu hành sửa sai

Giải khổ mình lợi cả hai

Giồi trau giáo pháp miệt mài tiến tu

Học làm tu, công phu đủ

Chánh chơn hành chủ động khẩu, ý, thân

Ân sư dạy con nguyện lòng

Nghe rồi suy nghĩ hành trong mỗi giờ

Trú Độ Thọ hay không ngờ

Xuất gia làm úa tham, sân, tình, tiền

Nguyện xin cùng pháp có duyên

Đời đời kiếp kiếp định thiền phát sanh

Chơn như Phật tánh hiện rành

Tử sanh vượt thoát độ sanh không cùng

Về đay với quyết tâm chung

Lắng soi tâm thức hòa cùng kệ kinh

Mênh mông Thầy Tổ công trình

Dù đi hay ở nguyện xin giữ lòng

Nhờ Thầy tâm thức suốt thông

Nhờ Thầy con đã vững trong tinh thần

Học Thầy tìm lại pháp thân

Lời vàng con mãi ân cần hôm nay

Nguyện lòng sẽ chẳng đổi thay

Tâm viên quả mãn nhờ Thầy chứng tri.

Tập sự Liên Hữu

    Chia sẻ với thân hữu: