CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hoài niệm Du Tăng

Lần đầu tu Ngọc Bửu

Niềm vui âm ấm lòng

Vừa điểm tâm sáng xong

Chuẩn bị đi trì bình

Huỳnh y vàng tịnh xá

Những bước chân nhẹ nhàng

Đường Đăk Lăk rực sáng

Chào đón nhị bộ Tăng

Từng bước, từng bước nhẹ

Bình bát ôm bên mình

Nhận cúng dường từng chặn

Hạnh phúc người du Tăng

Mênh mang luôn nhớ nghĩ

Đức Phật quá tuyệt vời

Nhiều ngàn năm sóng gió

Vẫn sáng ngời thế gian

Di mẫu Kiều Đàm Di

Chính nhờ kiên quyết đó

Ni lưu nay rạng ngời

Ni Khất sĩ Việt Nam

Quyết giữ gìn truyền thống

Khất thực quá tuyệt vời

Lòng rộn rã niềm vui

Những ngày tu Ngọc Bửu

Được giáo dưỡng kỹ càng

Nguyện đời đời thực hành

Chánh niệm luôn gìn giữ

Giới Định Huệ chuyên tu

Quý Thầy Ni giảng dạy

Thần mật phải suốt thông

Giữ tròn thân, khẩu, ý

Phiền não được đoạn lìa

Hòa thượng về giảng pháp

Ni trưởng thương tiếp dạy

Pháp âm vi diệu thay

Qua chơn lý sâu dày

Nhắc khuyên tu chánh niệm

Thanh tịnh được lục căn

Trọn đời nguyện giữ đạo

Khất sĩ Tổ truyền lưu

Xin được như Phật Tổ

Hóa duyên khắp xóm làng

Bóng y vàng thanh thoát

Độ sanh chúng khắp nơi

Xin để quên kiêu mạn

Người cho bớt tham cầu

Được kết duyên Tam Bảo

Học đạo bớt ưu sầu

Nhiều khóa tu mở ra

Phật tử vui công quả

Sớt bát ủng hộ thiền

Phước lành thêm tăng trưởng

Hòa thượng cùng Trưởng Ni

Đem pháp âm vi diệu

Giảng thông lời Phật xưa

Giúp người người an lạc.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan