CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chốn An Cư

 

Mùa hạ Quý Tỵ niên,

Chư Tăng khắp bốn miền,

Về Trung Tâm Tịnh xá,

Mái ấm thầy bạn hiền.

 

Cùng kiết giới an cư,

Nương pháp bậc Đạo Sư,

Trau giồi Giới Định Huệ,

Tứ chúng thảy đồng tu.

 

Sáng chiều năng công phu,

Học, suy tầm chân lý,

Thúc liễm thân khẩu ý,

Xua vô minh mây mù.

 

Lời dạy đức Tổ sư,

Lời dạy chư tôn túc,

Là đuốc sáng dẫn đàng,

Kinh Luật thấm từng trang.

 

Chiều cùng nhau tọa thiền,

Đình chỉ dần vọng niệm,

Quán chiếu các pháp lành,

Cầu trí tuệ phát sanh.

Tối đến tụng lời kinh,

Cầu thế giới yên bình,

Chúng sinh mau tỏ ngộ,

Xứ xứ thảy hưng vinh.

Nguyện cầu chư vong linh,

Ác duyên dần vơi dứt,

Tu thiện tích công đức,

Sớm thoát chốn u minh.

 

Tối bên nhau thiền hành,

Tập tỉnh giác chánh niệm,

Vọng duyên đà tắt lịm,

            Thân tâm tịnh lạc an.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan