CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cõi lòng nở hoa

Chiều buông xuống thiền đường tĩnh lặng

Trên bồ đoàn trầm lắng tâm tư

Từ ngày nhập Hạ - An cư

Nương theo phước chúng, tâm từ chư Tôn

Cũng thời khóa biểu, cũng luyện ôn:

Sớm thức chúng, chiều đến tọa thiền

Vệ sinh mọi chốn chẳng quên

Huynh đệ hòa hợp an nhiên, nhẹ nhàng.

Sáng lên học Pháp nghiêm trang

Một hàng thẳng tắp nếp y vàng

Từng người vào chỗ nhẹ nhàng

Trên dưới tròn đủ nghiêm trang an hòa

Ham học hỏi tầm tra pháp yếu

Đồng hạ mình đảnh lễ khiêm cung

Chư Tôn từ ái, bao dung

Trào truyền giáo pháp, không ngừng rưới ban!

Như đồng lúa đang mùa nắng hạn

Gặp mưa nguồn cây lá trổ bông

Bao nhiêu lý đạo chưa thông

An cư dần tỏ… cõi lòng nở hoa!

Nhẫn nhục ấy cũng là tâm xả

Từ bi và hoan hỷ dâng người

Thấu suốt mọi thứ trên đời

Đều là bể khổ, là nơi vô thường

Ngã và ngã sở chẳng còn vương

Bước chân tỉnh giác rời pháp đường

Thanh tịnh đón nhận cúng dường

Chú nguyện trai pháp, quá đường đồng tâm.

Chỉ tịnh ấy, tinh thần an dưỡng

Chiều luận thiền: trao nhận tỏ tường

Kinh hành tĩnh lặng thiền đường

Thân tâm chánh niệm chẳng vương bụi trần

Giờ Thân qua tiến dần đến Dậu

Tinh thần dần thấu đạt cõi thiền

Tâm từ rải khắp mọi miền

Hồi hướng kinh kệ đến liền chúng sanh.

Tuần hoàn hết trược ắt sẽ thanh

Thiền đêm tĩnh lặng đạo sẽ thành

Tháng ngày tròn đủ an lành

Công viên quả mãn tịnh thanh tuyệt vời!

Hàng năm hành đạo mọi phương trời

Lên cao, xuống thấp, lúc đầy vơi,

Tháng tư về nguyện một lời

            Trung Tâm Tịnh Xá, trọn thời an cư.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: