CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lâm tuyền suối ngọc

                  1

Thành    tâm bái nguyện tiền hiền

Kính      ân Tam bảo nhiệm huyền ngàn năm

Chúc      Phật Pháp lực thậm thâm

Mừng     quê hương mẹ tỏa trầm hương thiêng

Đại         bi trí dũng… lưu truyền

Lễ           tạ hùng liệt Tổ tiên bao đời

Tưởng    tri nhân đức tuyệt vời

Niệm      Trần Điều ngự ngời ngời Thiên chân

Bảy        giác chi… rạng chuyển luân

Trăm      ngàn muôn ức vạn phần lợi tha

Mười      ba la mật chan hòa

Năm       dài vô tận thăng hoa đạo thiền

Đức        tài lóng lánh hạo nhiên

Vua        là thượng đỉnh vương quyền long xa

Phật       là tuệ giác ma ha

Hoàng    kim chiếu diệu hằng sa ngút ngàn

Trần       triều tọa ngự Trường An

Nhân      nghĩa hội tụ huy hoàng nhân thiên

Tông      tộc nòi giống Rồng Tiên

Nhập      vô lượng thọ non Yên Tử thời

Niết        chi lai khứ phúc người

Bàn        chi sanh diệt sáng ngời thiền gia

Đồng      kiến đồng hạnh  Lăng già

Thời       duyên hoằng hóa luân xa thường hành

Khánh   hỷ pháp sự Thiên sanh

Thành    vô lượng nghĩa cao thanh thế trần

Giai        do phụng tiến tiền nhân

Đoạn      lắng hư ảo… kết vầng trăng thiêng

Một        hai ba bốn… chí nguyền

Cung      đài nhật nguyệt mối giềng xưa sau

Trúc       Thiền gậy báu tâm giao

Lâm       tuyền suối ngọc tùng đào long lanh

Yên        bình mây trắng non xanh

Tử          mặc tịnh diệu ẩn danh thư nhàn

Tại         xứ phi xứ thiền quang

Chân      Nguyên dựng lập đạo tràng hoằng dương

Núi         rừng u tịch chơn thường

Yên        nhiên trầm lắng an tường huyền thâm

Tử          vương hằng hữu phạm âm

Xã          tắc linh ứng tòng lâm Tiên Rồng

Thượng  nguồn khí tiết khai dòng

Yên        giang xuân hạ thu đông dâng trào

Công      dày nung nấu mật đào

Thành    kết tục diệm nhịp cầu Vô ưu

Phố        xưa lảng đảng sương mù

Uông      mầu ẩn tụ Trượng phu Bồ đề

Bí           pháp mặc định sơn khê

Tỉnh       tại nhuận rạng nẻo về truyền nhân

Quảng    thông tam giới phù vân

Ninh       khương lạc trú đẳng phần khứ lai

Thành    tâm thành ý miệt mài

Tựu        ngàn phúc quả thiên nhai ta bà

Vô          sanh nhẫn trí… kết tòa

Lượng    phẩm vi diệu châu sa hương mầu

Công      phu tinh tấn làu làu

Đức        tu tàm quý thẩm sâu vô vàn

Cát         cát Trúc Lâm sen vàng

Tường    quang Tháp Tổ đạo tràng tâm linh

Như        như thể tánh lưu quỳnh

Ý            Phật ý Tổ hữu tình ngàn năm.        

2.

Giác Hoàng Điều ngự ưu đàm

Trần Nhân Tông báu uyên thâm tuyệt vời

Trúc Lâm Thiền phái đời đời

Truyền trao Tâm ấn…người người an vui

Bảy trăm mười năm xinh tươi

Cung Trúc Lâm hiện giữa trời thanh trong

Người người chiêm bái ấm lòng

Xưa sau nhuần đượm cội tòng Thiền gia

Trúc Lâm đời đạo thăng hoa

Yên Tử hiển hóa ngự tòa hiền lương

Đạo Pháp lan tỏa xiển dương

Dân tộc nhuận rạng quê hương thanh bình

Người người tu dưỡng tánh mình

Bá gia bá tánh hữu tình chân nhân

"Thương người như thể thương thân"

Tổ Tiên giáo huấn xa gần đồng tu

Tự mỗi người – gắng điều nhu

Tự mỗi người – gắng công phu chính mình

Ấy là thiền quán tâm linh

Ấy là trực chỉ huyền kinh nhiệm mầu

Trúc Lâm vi diệu mật đào

Nam mô Bát Nhã dạt dào tịnh không

                                Quảng Ninh, ngày 1/11/ Mậu Tuất-2018

                

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan