CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tứ chúng hoằng dương

hoithaoTangsu 1

Kính tặng chư Tôn đức và Đại biểu tham dự Hội thảo Tăng sự năm 2016
với chủ đề “
Thống kê Tăng Ni, Phật tử ở VN: Lý luận và Thực tiễn”

CHÚC        Ban Tăng sự Trung ương

MỪNG      nay hội họp tìm phương định thiền

BAN          ngành phát triển thắng duyên

TĂNG        thương Phật pháp, tích hiền độ sanh

SỰ            đời, sự đạo hóa thành

TRUNG     dung chơn tánh thoát gành sông mê

ƯƠNG      mầm hạt giống Bồ-đề

TỔ            tổ trùng ấn đi về gian nan

CHỨC       vị trách nhiệm vô vàn

HỘI           Tăng sư gánh đạo tràng dày công

THẢO        luận cân đối tương đồng

CHUYÊN   tâm mài miệt ngoài trong phụng thời

NGÀNH     Tăng sự quyết định người

KỶ            cương phạm hạnh, đạo đời xinh tươi

NIỆM        ân Phật Tổ cao ngôi

BA            dòng pháp ấn sáng ngời hoằng dương

MƯƠI       mười giới tuệ chơn thường

LĂM          lăm ly xả, bốn phương bi từ

NĂM         dày tháng rộng đều như

NGÀY       thời gian lắng tịch trừ thuyền không

THÀNH      ta bà, niệm Phật tông

LẬP          ngàn thiện sự thoát vòng trần lao

GIÁO        pháp hướng thượng thanh cao

HỘI           tứ chúng tụ, mật đào tư tu

TRÒN        bổn nguyện, trọn điều nhu

XONG       rồi phúc quả thiên thu đạo lành

PHẬT        từ vô thượng vô sanh

SỰ            sự vô ngại, viên thành trượng phu.

Sóc Sơn – Hà Nội, 25/9/2016

Trần Quê Hương

hoithaoTangsu 2

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan