CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kinh Chuyển Pháp luân

Ban Biên tập trang nhà xin giới thiệu nội dung bản kinh tụng “ Kinh Chuyển pháp luân”. Đây là nghi thức tụng kinh được chư Tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đưa và sử dụng trong các ngày lễ lớn chung của Giáo hội bắt đầu từ năm 2018. Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

------------------------------------------------

DÂNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính,

Gửi theo đám mây hương,

Phảng phất khắp mười phương,

Cúng dàng ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tính làm lành,

Cùng pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật từ gia hộ.

Tâm Bồ đề kiên cố,

Chí tu học vững bền,

Xa bể khổ sông mê,

Chóng quay về bờ giác.

Nam mô hương cúng dàng Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần).

LỄ TAM BẢO

Dốc lòng kính lễ: Phật – Pháp – Tăng thường ở khắp mười phương (3 lễ).

KÍNH LỄ ĐỨC PHẬT THÍCH-CA MÂU-NI (3 lần)

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Tôi được nghe rằng:

Một thời Thế Tôn

Trú ở vườn Nai

Gần Ba-la-nại

Bấy giờ Thế Tôn

Gọi năm tỳ-khưu

Đến dạy thế này:

Có hai thái cực

Người tu nên tránh

Một là khoái lạc

Say đắm ngũ dục

Hai là khổ hạnh

Ép xác hành thân

Hai con đường này

Đưa đến hậu quả

Hủy hoại thân tâm.

Con đường Như Lai

Đã tìm ra được

Là đường Trung đạo

Tránh hai cực đoan

Đem đến trí tuệ

Giải thoát an vui

Có tám chi phần:

Nhận thức chân chính

Hành động chân chính

Sinh kế chân chính

Chuyên cần chân chính

Chú ý chân chính

Định tâm chân chính

Chính Trung đạo này

Như Lai đã đi

Đạt được trí tuệ

Giải thoát an lạc.

Này các tỳ-khưu

Giác đạo là gì?

Chính là con đường

Đối diện khổ đau

Mà nhận thức được

Nguyên nhân sinh khổ

Vì muốn thoát khổ

Tìm ra nguyên nhân

Diệt trừ khổ đau

Do vậy nhận thức

Là điểm khởi đầu

Phát khởi tư duy

Ươm mầm trí tuệ

Soi sáng tất cả:

Ngôn từ, hành động

Sinh kế, chuyên cần

Đều hợp chính đạo

Giúp cho hành giả

Xa lánh ràng buộc

Giải thoát an vui.

Này các tỳ-khưu

Có Bốn Sự thật

Người tu phải thấy:

Sự thật về khổ

Nguyên nhân sinh khổ

Sự thật hết khổ

Con đường thoát khổ

Bốn Sự thật ấy

Mầu nhiệm vô cùng

Gọi Tứ Diệu đế.

Này các tỳ-khưu

Sự thật thứ nhất

Là hiện tượng khổ

Sinh già bệnh chết

Buồn giận ghen tức

Lo lắng sợ hãi

Thất vọng khổ não

Chia cách người thân

Chung đụng kẻ ghét

Tham lam bám víu

Năm uẩn là khổ,

Sự thật thứ hai

Nguyên nhân sinh khổ

Vì tâm mê muội

Không thấy không biết

Bản chất thân tâm

Cội nguồn sự sống

Nên bị ngọn lửa

Tham đắm giận hờn

Ghen tức sầu não

Lo lắng sợ hãi

Thất vọng buồn chán

Đốt cháy hành hạ,

Sự thật thứ ba

Chấm dứt khổ đau

Nhờ có tuệ giác

Thấy rõ biết rõ

Sự thật bản thân

Và về cuộc đời

Sầu não tan biến

Phát sinh hỷ lạc,

Sự thật thứ tư

Con đường thoát khổ

Gồm tám chi phần

Như Lai đã dạy

Nhớ nghĩ thực hành

Trong mọi thời gian

Và Bốn Sự thật

Cần phải thấu hiểu

Siêng năng thực hành

Sẽ sớm đạt được

Niết-bàn, giải thoát

Thế Tôn thuyết giảng

Bài pháp đầu tiên

Sự thật nhiệm mầu

Năm vị tỳ-khưu

Nghe Phật dạy xong

Tâm trí bừng sáng

Nếm được hương vị

Giải thoát an lạc

Hoan hỷ tiếp nhận

Kính cẩn vâng giữ

Nối truyền xưng tụng

Kinh Chuyển Pháp luân.

TAM QUY

- Con về nương tựa Phật,

Thầy khắp cả trời người,

Đấng trí bi toàn vẹn.

- Con về nương tựa Pháp,

Là giáo lý cao cả,

Giúp chuyển mê, thoát khổ.

- Con về nương tựa Tăng,

Chúng xuất gia thanh tịnh,

Sáu căn thường vắng lặng.

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sinh,

Đều trọn thành Phật đạo./.

    Chia sẻ với thân hữu: