CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TW GHPGVN tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư

htThienNhon-3

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Cố Đại lão Hòa thượng đến đài hỏa táng trà tỳ, chúng tôi xin được phép thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam có đôi lời tưởng niệm:

Trời đất Cần Thơ còn in bóng

Dòng nước Hậu Giang vẫn xuôi dòng

Trung Tâm, Pháp Viện còn lồng lộng

Mãi mãi sáng ngời diệu Pháp thân

Môn đồ tưởng niệm gương đạo hạnh

Thế gian còn nhớ mãi bóng chân nhân.

Thực vậy, từ pháp giới hiện thân Hiền sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần. Nước sông Hậu thao thao dòng Phật thủy. Trời Ô Môn gió quyện hương từ. Rồi đến độ nhân duyên hội đủ, theo Tổ sư quyết chí xuất trần, mảnh Ca sa bình bát một thân, hạnh trì bát du Tăng Khất sĩ, Tăng vô nhất vật, hạnh nguyện ba đời, Pháp giới là nhà, chúng sinh là quyến thuộc. Quyết chí nêu gương xả kỷ, thực hành hạnh nguyện lợi tha. Tháng lại ngày qua, hòa mình cùng vũ trụ. Muôn phương cất bước tung rãi trăm hoa, giáo pháp Thích-ca hoằng truyền nhân thế. Đạo vàng một thuở kế tiếp truyền thừa, phụng mệnh Tổ sư truyền trì Tổ đạo, làm cho Tổ ấn tăng quang, đạo vàng xán lạn, tứ chúng đồng tu, lục hòa cộng trụ, một cây sáu nhánh, bông trái sum suê.

Hơn một nửa miền Nam đất Việt, giáo pháp hoằng truyền, chúng sinh an lạc, đạo thể vuông tròn, giữ dạ sắc son, tâm hồn vô ngã. Từ bi hỷ xả nhiếp hóa chúng sinh. Một đời giữ vững chữ lành, trọn kiếp duy trì chữ nhẫn, thể nhập chân như, ban rãi lòng từ, nhiếp Tăng độ chúng, lợi lạc vô cùng, an lành trong chánh pháp, giải thoát trong việc làm, vô vi tự tại. Từ vùng đất Sài thành hoa lệ, hòn ngọc viễn đông, cho đến hải ngoại bao la trời xanh biển rộng, đất nước quê người. Như cổ đức đã nói:

“Gót Tăng sĩ bốn phương trời rảo bước

Ở nơi đâu chẳng phải nhà ta.

Tùy duyên hóa độ sa bà

Vườn hoa đạo pháp hương bay ngút ngàn”.

Với ân đức trang nghiêm, giải thoát, trí tuệ viên dung, mỗi lời nói của Hòa thượng là những đạo từ thâm thúy. Mỗi cử chỉ khoan thai trên từng cương vị lãnh đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, Giáo đoàn trưởng Giáo đoàn IV, Viện trưởng Viện Hành đạo, sáng lập Trung Tâm, Pháp viện v.v… Hòa thượng luôn từ hòa, hỷ xả, là những hình ảnh giải thoát bất diệt của đạo pháp. Hòa thượng cũng đã đăng đàn thuyết pháp, thí giới khai tâm mở trí, thế độ dẫn đường cho những đàn hậu học xuất gia, tại gia trở thành những người hữu ích cho Đạo pháp và xã hội một cách tích cực, và Hòa thượng cũng luôn hướng về quê hương đất nước, góp phần xây dựng quê hương và xã hội phồn vinh, văn minh tiến bộ trong thời kỳ hội nhập.

Những tưởng trên lộ trình du Tăng Khất sĩ, thừa hành Phật sự tại nhân gian, Hòa thượng còn thác tích lâu hơn nữa để làm lợi lạc hữu tình và bóng đại thọ che mát cho Tăng Ni, Phật tử nói chung và Hệ phái Khất sĩ nói riêng. Thế nhưng, Hòa thượng đã tùy duyên ứng hiện, đến đi vô ngại, như những cánh nhạn giữa trời sông, bóng trăng in đáy nước. Quả thật:

“Ca-sa bình bát nay để lại,

Một mảnh chơn thân nhập Niết-bàn.

Thuyền về bễn cũ như muôn thuở

Kẻ ở người đi vẫn một lòng”.

Nhưng sự ra đi vĩnh viễn của cố Đại lão Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với Đạo pháp nói chung và Tăng tín đồ Hệ phái Khất sĩ nói riêng. Sự mất mát này, chúng tôi cũng như Tăng Ni, Phật tử không sao tìm được trong một cuộc đời nhân thế của kiếp hiện tại. Hỡi ơi:

“Người xưa nay đã còn đâu

Chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương.

Ra vào lòng dạ vấn vương,

Bóng hình Hiền sĩ du phương vô cầu”.

Song công đức và đạo hạnh của cố Hòa thượng đối với Đạo pháp nói chung và chúng sinh vẫn còn sống mãi trong tâm tư của người con Phật Việt Nam và trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

htThienNhon-2

Hôm nay, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, Cố Đại lão Hòa thượng hóa duyên đã mãn, trong pháp giới vô biên, Ngài đã ngao du tự tại, vận thần thông đoan ngự cửu Liên đài, xả báo thân chứng nhập pháp thân, siêu Tịnh độ không rời uế độ. Do đó, xin Giác linh Đại lão Hòa thượng hãy chứng minh và gia hộ cho Tăng Ni và Phật tử Việt Nam, Bồ-đề tâm kiên cố, ý chí kiên cường để hoàn thành Phật sự trên mọi chặng đường tu học, hành đạo của xã hội. Đồng thời, xin thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni Phật tử Việt Nam xin chia sẻ sự mất mát lớn lao đối với Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Tăng già Khất sĩ Việt Nam và nguyện hòa hợp đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong đó có Hệ phái Khất sĩ Việt Nam ngày càng vững mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc Việt Nam thân yêu.

Thôi, nơi thế giới Niết-bàn vô tung bất diệt, Giác linh Đại lão Hòa thượng hãy ngao du tự tại, nơi bảo tháp trang nghiêm Tịnh xá Trung Tâm và Pháp viện Minh Đăng Quang, xá-lợi Hòa thượng sẽ được tôn trí cho ngàn thu in bóng, như Đức Thế Tôn đã dạy:

Hữu vi là pháp vô thường

Sớm còn tối mất vô phương vững bền

Một khi sinh diệt đã không

Niết-bàn an lạc thong dong tháng ngày”.

Kính Giác linh Đại lão Hòa thượng hoan hỷ chứng giám.

Xin vĩnh biệt Đại lão Hòa thượng.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT.    

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan