CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đàm luận về khổ

Hạ về phượng nở trên cành,

Hoa chen thắm lá gió lành nhẹ lan.

Trời xanh mây trắng vắt ngang,

Gió hiu hiu thổi lá vàng rụng rơi.

Ngọc Viên tịnh xá sáng ngời,

Sa-di bốn vị ngồi chơi luận bàn.

Cái gì khổ nhất thế gian,

Cùng nhau đàm luận rõ ràng nghĩa thôi.

Vị đầu liền nói đây rồi,

Dục dâm khổ nhất trên đời đọa sa.

Vị hai lại nói lời ra,

Đói khát rõ khổ ta bà thế gian.

Vị ba phát biểu rõ ràng,

Tức giận đau khổ muôn ngàn đúng thay.

Vị tư bèn nói lời này,

Chư vị sai hết chẳng ai đúng nào.

Hãi kinh đau khổ nhất mà,

Ai sai ai đúng việc đà còn đây.

Bốn vị cứ nói mình hay,

Bỗng nhiên sư phụ đến ngay hiện tiền

Ngài bèn hỏi rõ căn duyên,

Bốn vị thuật lại niềm riêng của mình.

Sư phụ dạy rõ tận tình,

Các ông đàm luận lý mình chưa thông

Nghĩa còn lẩn quẩn lòng vòng,

Cái mà khổ nhất các ông nghe tường.

Cái thân này khổ vô thường,

Vì thân đói khát trăm đường xảy ra

Dục dâm, tức giận oan gia,

Nóng đau lạnh rét chính là cái thân.

Lao tâm khổ trí muôn phần,

Hãi hùng lo sợ cũng thân đoạn trường.

Bao nhiêu phiền não vấn vương,

Xéo giày tâm trí chán chường cũng thân.

Luận sâu nghĩa lý xa gần,

Sanh già bệnh chết muôn phần khổ đau.

Trôi trong ba cõi dãi dầu,

Thân đều chịu cả khổ đau không rời.

Cái thân là khổ nhất đời,

Các ông hành đạo đúng thời an thân.

Tu sao chánh kiến là cần,

Tìm phương giải thoát đem thân độ đời.

Sư phụ giảng dạy mấy lời,

Noi theo giáo pháp trau dồi luật nghi.

Ngày đêm tinh tấn hành trì,

Thiền môn cho cả Tăng Ni hiện thời

Dù nay còn sống trong đời

Mà trong tâm tánh không rời chữ tu.

Thế gian như cảnh tội tù,

Vô minh ám ảnh mịt mù lợi danh

Kiên tâm nhẫn nại tu hành,

Để mau đến cõi Vô sanh Niết-bàn.

Tìm ra được ánh đạo vàng,

Trí thông tỏ sáng hết đàng đầy vơi.

Tuyên dương chánh pháp độ đời,

Huệ đăng tỏ rạng sáng ngời lành thay.

Đoạn dần tam độc sâu dày,

Tam vô lậu học pháp đây thường hành.

Đừng màng tưởng đến công danh,

Phù hoa bèo bọt qua nhanh hão huyền.

Thoát ra đau khổ triền miên,

Niết-bàn an lạc diệu huyền hiện ra.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: