Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lời vàngLời vàng 6

Những ai hành trì pháp,
Theo chánh pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.

(Kinh Pháp Cú, 86)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Lời vàng 5

Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc.

(Kinh Pháp Cú, 82)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Lời Phật dạy 3

Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần tịnh;
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.

                     (Kinh Pháp Cú, 79)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Lời Phật 2

Người trí, dầu một khắc,
Thân cận người có trí,
Biết ngay chân diệu pháp,
Như lưỡi với vị canh.

                (Kinh Pháp Cú, 65)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Lời vàng 10

Ðêm dài cho kẻ thức,
Ðường dài cho kẻ mệt,
Luân hồi dài, kẻ ngu,
Không biết chơn diệu pháp.              

                     (Kinh Pháp Cú, 60)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Lời Tổ dạy 1

Thân trong sạch ấy là xứ Phật.

Miệng trong sạch ấy là Pháp Phật.

Ý trong sạch ấy là con Phật.

Tâm trong sạch tức là Đức Phật.

(Chơn Lý TU VÀ NGHIỆP)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (11 Votes)

Chuyên mục phụ