CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Con rùa mù

Phật bảo các thầy Tỳ-kheo rằng: “Chốn đại địa này biến thành biển cả, bấy giờ, có một con rùa sống lâu vô lượng, qua trăm năm mới ngóc đầu lên một lần. Tại biển cả có một cây gỗ nổi lênh đênh, khi Đông, khi Tây, vì bị sóng dập gió dồi liên tiếp. Trong thân cây chỉ có một cái lỗ, thế mà con rùa mù ngóc đầu tìm cây và chui đầu vào cây trông có dễ không?”

Ngài A Nan trả lời rằng:

“Bạch Thế Tôn! Khó mà gặp được bởi lẽ rùa thì mù, biển Đông lại quá mênh mông. Cây ấy lại nổi trôi theo chiều sóng gió đẩy đưa. Đông Tây bốn hướng nào có định nơi nào, cho nên chắc chắn khó mà gặp được”.

Phật dạy:

“Rùa mù, cây trôi, tuy khó gặp nhưng còn có hy vọng. Chớ đến như kẻ phàm tục ngu si, trôi nổi trăm năm thế mà tái sanh được thân người mới thực là khó hơn rùa gặp thân cây gấp mấy lần. Vậy nên, các ngươi phải tinh tiến, tìm mọi phương tiện phát khởi tâm học đạo, ngày càng tăng cao mới được”.

*

*     *

Đoạn kinh trên đức Phat đã dạy cho chúng ta thấy rằng được làm thân người rất khó. Điều đó đã được Ngài dụ như “Con rùa mù tìm được bộng cây”.

Lục đạo như một dòng xoáy vô tận mà từ lâu con người đã lặn hụp trong biển khổ sanh tử luân hồi, mãi đuổi theo những ảo ảnh của lợi danh, phải chịu biết bao nhiêu khổ não trong dòng xoáy đó, và đã tạo ra biết bao nhiêu nghiệp chướng…!

Được sinh ra thân người là khó và quý biết bao, ngay kiếp này chúng ta phải cố gắng tu học tinh tấn ngày một cao hơn, đem hết nghị lực và tâm trí mà vượt qua bờ sinh tử, nếu để thân này mất đi mà không tu tập thì uổng phí một đời người.

Làm được thân người đã khó mà ngay kiếp này chúng ta được học giáo pháp của đức Như Lai lại càng khó hơn, đây quả là một phúc duyên lớn của chúng ta. Con nguyện đem hết sức mình nương theo giáo pháp của đức Như Lai mà tu hành để cầu giải thoát như câu Pháp Cú 112 đã dạy và nhắc nhở cho chúng ta thấy được ý nghĩa thật lớn đối với việc tu tập:

“Ai sống một trăm năm

Lười nhác, không tinh tấn

Tốt hơn sống một ngày

Tinh tấn tận sức mình”

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: