CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Phú kỷ niệm Tổ sư

Cảm đức vị nhân,

Nhớ ân xả kỷ.

Khánh hỷ cầu an,

Trai đàn nung chí.

Nhớ Thầy tôn quí, họp đám con lành,

Tưởng bậc cao thanh, vầy đoàn thiện trí.

Trước Bửu Điện trang hoàng lộng lẫy,

nhơn sanh chiêm bái,

khấn vái thành tâm;

Trên pháp đàn tô điểm sáng choang,

Tăng chúng hiệp thần,

cầu an nhất trí.

Nay hội ngộ giữa ngày khánh hỷ,

Tăng Ni Khất sĩ cố tuyên dương,

giáo lý rỡ ràng;

Được trùng phùng trong buổi lạc hoan,

thiện tín các hàng gắng nâng đỡ,

đạo tràng hoàn mỹ.

Hợp lý duyên khai,

Nhắc ngày kỷ niệm.

Đức Tổ sư mồng một ra đi,

Năm Giáp Ngọ lâm nguy thọ hiểm.

Vắng bóng Thầy tầm mãi không ra;

Bặt tông tích lâu xa khó kiếm.

Xót xáy gan bầm ruột tím,

       trên bước đường kinh nghiệm,

             còn ai đâu dẫn hướng đưa đàng;

Lơ thơ áo trắng y vàng,

      trong cảnh trạng nguy nan,

               còn ai nữa tránh dông vượt biển.

Từ buổi Thầy vương tai biến,

khắp môn đồ lay chuyển triền miên;

Gặp khi thời tạo đảo điên,

khắp thiên hạ ưu phiền xao xuyến.

Nương nhờ Phật tử,

Khuyên nhủ Phật tôn,

Bảo tồn cơ sở,

Nâng đỡ pháp môn.

Đường nhọc khổ khôn lay chí nguyện,

Cảnh nguy nan chẳng chuyển tâm hồn.

Nhớ lại lời di huấn Sư Tôn,

ráng sức bảo tồn,

cố chống chỏi đạo tràng vĩnh cửu;

Tưởng đến câu gia bần hiếu tử,

ra công gìn giữ,

hầu đỡ nâng Phật pháp trường tồn.

Từ ngày vắng biệt đức Sư Tôn,

thương Ni trưởng dập dồn tai hoạ;

Giữa buổi ngửa nghiêng nền đạo cả,

xót Tăng, Ni đau đáu tủi buồn.

Càng nghĩ nhớ công ơn,

Thầy nhọc khổ không sờn đói lạnh;

Lại cảm thông đức hạnh,

thân dãi dầu chẳng ngại cô đơn.

Gắng tìm hiểu đạo sâu lý rộng,

Rồi ban hành đạo chánh lý chơn.

Dắt dẫn chúng khỏi cơn khổ nạn,

Đưa qua bờ bỉ ngạn vui hơn.

Nay họp đoàn tử đệ,

Đồng kính lễ Tôn Sư.

Cầu Ngài được dứt trừ nạn chướng,

Chúc thân lành an dưỡng tâm tư.

Trở về ban rưới huệ từ,

độ môn đệ công phu vững chãi;

Giúp đời gội nhuần đức ái,

sớm qui hồi trở lại đường tu.

Tưởng nhớ ơn sâu, ghi câu chúc tụng,

Cảm vì nghĩa rộng, trỗi giọng chơn từ.

Kính chúc Tôn Sư, tâm tư an hảo,

Nguyện cầu Tam Bảo, thể đạo tồn lưu.

    Chia sẻ với thân hữu: