CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sanh tử tịnh nhiên

SanhTuTichNhien

Xưa

Từ xưa, xa xưa lắm

Tứ đại dựng hình hài

Đất nước lửa gió tụ

Một hạt sương heo may.

Nay

Vô lượng kiếp tụ lại

Dòng sanh tử khứ lai

Trôi lăn luân hồi mãi

Thương ghét cõi trần ai!

Vô thường

Ta bà đường vạn dặm

Nghiệp thức vốn sâu dày

Mỗi đời mỗi tích lũy

Vui khổ áng mây bay.

Chơn thường

Dù đi đâu về đâu?

Trăm năm dừng bến nghỉ

Ngộ đời giấc chiêm bao

Áo tâm linh nhiệm mầu.

Trần Quê Hương khể thủ

    Chia sẻ với thân hữu: