CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Soi bóng huỳnh y

Du tăng khất thực ở bên hồ

Mặt nước in hình điểm vóc nhô

Gót chuyển y vàng người cảm quý

Tay ôm bát đất kẻ thương ồ

Tứ ân hiển đó nhờ công tạo

Tam bảo linh này mượn sức tô

Thí chủ bòn duyên từng lọn bánh

Chư tôn chú nguyện những viên đồ

Uy nghi thiện hảo ngời nhân cách

Dũng cảm hiền tài tỏ trí phô

Phật tử căn lành gom hạnh phước

Trần gian đời đạo trải cam lồ.

kt1b

(Ảnh: FB Nguyễn Khánh Hoàng)

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan