CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sống chung tu học lần 8

KHÓA phải đóng chặt trong ngoài

SỐNG nương chánh pháp miệt mài tiến tu

CHUNG lo tinh tấn công phu

TU tập các pháp ngao du ta bà

HỌC thông trí huệ hiện ra

NI lưu thực tập hiệp hòa cùng nhau

GIỚI điều dìu dắt trước sau

GIÁO dạy nhắc nhở dồi trau thực hành

ĐOÀN kết hòa hiệp không tranh

BA Giới – Định – Huệ thực hành sáng thông

HỆ trọng tỉnh giác hết lòng

PHÁI phải nghiêm khắc đừng hòng lãng xao

KHẤT xin thực tập dồi trau

SĨ học phân giải nêu cao đạo đời

TẠI tâm định trụ không dời

TỊNH lòng tỉnh thức sáng ngời huyền huy

XÁ bỏ tạp niệm mê si

NGỌC ngà quý ích cố trì chùi lau

BỬU báu phân biệt sửa trau

THỊ phi gác bỏ cùng nhau thực hành

TRẤN giữ đừng để phân tranh

E rằng tâm động ắt sanh não phiền

K - hát động niệm đảo điên

TỈNH giác thấy rõ định thiền là đây

ĐĂK thành đạo quả chẳng lay

LĂK lư đảo lộn có ngày đọa sa

LẦN lần thanh tịnh tỉnh ra

THỨ  tự quyết định không xa đạo mầu

TÁM điều chánh đạo gồm thâu.

Ni sư Tỉnh Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ninh, Đại Ninh, Lâm Đồng.

    Chia sẻ với thân hữu: