CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sydney, Úc: Lễ Chung thất HT. Pháp sư

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY NIỆM NHÂN TUẦN CHUNG THẤT

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ THÍCH GIÁC NHIÊN

Tổ chức tại Thiền viện Minh Quang, Sydney
10am - Chủ Nhật 20-9-2015

---o0o---

- Phật tử vân tập

- Cung an chức sự (TT. Minh Thường)

- Cử ba hồi chuông trống Bát Nhã

- Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm

- Tuyên bố lý do và giới thiệu  thành phần tham dự (MC)

- Cung tuyên tiểu sử (HT. Thích Quảng Ba )

- Cảm niệm Ân Sư (HT. Thích Minh Hiếu)

- Vần thơ tưởng niệm Giác linh Pháp sư (TT. Thích Nhật Tân)

- Cảm niệm Ân sư của đồ tôn xuất gia (TT. Thích Minh Thường)

- Cảm niệm của hàng Phật tử tại gia (Phật tử Diệu Phước)

- Lời Đạo Tình Pháp Lữ  (HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc)

- Tác bạch cúng dường tịnh tài xây dựng Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi của đức Pháp Ccủ Thích Giác Nhiên ( Phật tử Thiện Quảng - Tâm Lễ - Nhật Ánh)

- Lời đạo tình Pháp lữ (HT. Chứng minh Đạo sư Thích Như Huệ)

- Lễ Cúng tiến Giác linh (Tổng vụ Nghi lễ của Giáo hội)

- Lời cảm tạ của đại diện môn đồ Pháp quyến (TT. Minh Hội)

- Dâng lời tác bạch cúng dường Trai Tăng của đại diện môn đồ Pháp quyến (SC. Thảo Liên)

- Lời đạo từ ( HT. Thích Quảng Ba)

- Hồi hướng & chụp hình lưu niệm

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC THAM DỰ CHỨNG MINH:

HT. Như Huệ

HT. Bảo Lạc

HT. Quảng Ba

TT. Bổn Điền

TT. Nguyên Trực

TT. Nhật Tân

TT. Như Đinh

TT. Tâm Minh 

TT. Thiện Hiền

TT. Quảng Nghiêm

TT. Viên Chơn

TT. Phổ Hương

TT. Nguyên Tạng

TT. Giác Tín

TT. Đạo Thông

TT. Nhuận Chơn

ĐĐ. Hạnh Hiếu

ĐĐ. Thông Ánh

ĐĐ. Hạnh Tri

ĐĐ. Hạnh Phẩm

ĐĐ. Đạo Hiển 

ĐĐ. Giác Chuyên

ĐĐ. Giác Pháp

ĐĐ. Phước Nhân

ĐĐ. Thông Thắng

Chư Ni:

NS. Huệ Khiết

NS. Như Như

SC. Tịnh Ánh

SC. Linh Thuận

Môn đồ pháp quyến:

HT. Thích Minh Hiếu

TT. Thích Minh Hội

TT. Thích Minh Thường

SC. Thảo Liên

SC. Thảo Liên 2

SC. Thành Liên

SC. Thuận Liên

SC. Như Liên

SC. Trung Ngọc

SC. Hạnh Liên 1

SC. Hạnh Liên 2

Sa di Liên Thiện

Sa di Tâm Kính

Về phía quan khách:

Mr. Hiền Tài Nguyễn Chánh Giáo: TT Cao Đài Sydney

Mr. Kiến Trúc Sư Phạm Đức

Mr. Đặng Văn Hiền Henry

Ms Kim Hoàng (Đài Việt Face TV)

Lời tác bạch

Cung an chức sự lễ Chung thất báo đáp Ân sư thượng Giác hạ Nhiên.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni.

Hôm nay Môn đồ Pháp quyến tại Thiền viện Minh Quang chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni.

Thời gian thắm thoắt trôi qua mới đây mà đã 49 ngày, từ khi bậc Ân sư của Môn đồ Pháp quyến chúng con là cố Đại lão Hòa thượng thượng Giác hạ Nhiên quảy dép về Tây

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Thật vậy, nói đến công ơn cao cả của bậc Ân sư suốt cả cuộc đời chúng con cũng không sao kể hết. Ngài là bóng cây đại thọ cho chúng con nương tựa, giờ đây Người đã trở về nơi tịch tịnh chân như. Để một chút gì gọi là báo đáp công ơn của Ân sư, Chúng con thành tâm thiết lễ Cầu nguyện Chung thất Trai tuần tại bổn tự chúng con.

Theo lời mời thỉnh cầu của Môn đồ Pháp quyến chúng con, quý Ngài không quản ngại đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan, bất từ bì quyện, chấn tích quang lâm về đạo tràng Thiền viện Minh Quang chứng minh và tác lễ tưởng niệm.

Để cho buổi lễ được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin mạn phép Cung an chức sự cho buổi lễ như sau:

- Chúng con đê đầu bái thỉnh: Pháp Hoa tổ đình, Hòa thượng Phương trượng thượng Như hạ Huệ đương vi đệ nhất chứng minh.

- Chúng con đê đầu bái thỉnh: Pháp Bảo tự viện, Hòa thượng Phương trượng thượng Bảo hạ Lạc đương vi đệ nhị chứng minh.

- Chúng con đê đầu bái thỉnh: Vạn Hạnh tu viện, Hòa thượng Viện chủ thượng Quảng hạ Ba đương vị đệ tam chứng minh.

- Chúng con đê đầu bái thỉnh: Trụ trì Trúc Lâm tự, Thượng tọa thượng Tâm hạ Minh đương vi sám chủ.

- Chúng con đê đầu bái thỉnh: Trụ trì Thiên Ấn tự, Thượng tọa thượng Như hạ Định đương vi Duyệt chúng.

- Chúng con đê đầi bái thỉnh: Phó trụ trì Huyền Quang tự, Thượng tọa thượng Thiện hạ Hiền đương vi Duy na.

- Chúng con đê đầu bái thỉnh: Trụ trì Kim Cang tự, Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn.đương vi thủ Linh.

- Chúng con đê đầu bái thỉnh: Trụ trì Minh Giác tự, Đại đức Hạnh Tri đương vi thủ tang.

- Chúng con đê đầu bái thỉnh: Trụ trì Nguyên Thiều tu viện, Đại đức Đạo Hiển đương vi thủ linh.

- Chúng con đê đầu bái thỉnh: Trụ Trì  Từ Ân Tự, Đại Đức Hạnh Phẩm đương vi thủ Khánh.

- Chúng con đê đầu bái thỉnh: Trụ trì Quảng Đức tu viện, Thượng tọa Nguyên Tạng, đương vi điều hợp chương trình lễ Tưởng niệm.

- Chúng con đê đầu bái thỉnh: Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, chư Ni sư, Sư cô trụ trì các tự viện, tịnh xá đồng chứng minh hộ niệm.

Ngưỡng mong trên chư Tôn thiền đức thùy từ chứng minh hứa khả.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hình ảnh buổi lễ:

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-38-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-42-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-43-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-44-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-49-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-49-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-53-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-60-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-62-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-66-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-75-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-77-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-105-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-201-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-212-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-250-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-255-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-257-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-258-

le-tuong-niem-chung-that-ht-giac-nhien-268-

Le Tuong Niem chung that HT Giac Nhien 241

 

    Chia sẻ với thân hữu: